Władze Wydziału

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.

Profesor Roman KisielProfesor Roman Kisiel – kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej. W latach 2002–2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, a wcześniej – prodziekana ds. studiów zaocznych Wydziału Zarządzania i Administracji. Dorobek naukowy (po habilitacji) obejmuje ponad 350 pozycji, ponad 25 monografii. Wypromował 5 doktorów, recenzował 30 prac doktorskich, 4 prace habilitacyjne, 7 dorobków naukowych w przewodzie habilitacyjnym, 4 wnioski w postępowaniu o tytuł profesora i 4 o stopień profesora nadzwyczajnego, ponad 20 monografii. Był promotorem ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.

Jest członkiem rad programowych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych (m.in. UE Odessa, ASU Kowno, UE w Poznaniu, SGH w Warszawie), rad programowych i komitetów naukowych czasopism zagranicznych, m.in. Wiestnik – Czerkasy (Ukraina), Nauka o człowieku – Omsk (Rosja), Połockiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś) i krajowych, m.in. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Acta Scientiarum Polonorum SGGW, Olsztyn Economic Journal (UWM), Oeconomia Copernicana (UMK) oraz członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Olsztyńskiego Forum Nauki, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Centrum Badań Wschodnich przy OBN w Olsztynie. Powoływany jest także do różnych gremiów doradczych i opiniodawczych na szczeblu regionalnym i krajowym.

Współpracuje z kilkunastoma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. W ramach tej kooperacji wiele razy uczestniczył w międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych, a także w programach naukowo-dydaktycznych (Tempus, Visiting professors, Leonardo da Vinci – łącznie ok. 30 wyjazdów). Wielokrotnie kierował projektami badawczymi krajowymi (NCN) i międzynarodowymi.

Kontakt: ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 2, tel. (89) 523 34 86   


Prodziekan ds. toku studiów - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

Profesor Mariola Grzybowska-BrzezińskaProfesor Mariola Grzybowska-Brzezińska stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2001 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a stopień doktora habilitowanego w 2014 roku na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2002-2019 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu, obecnie w Katedrze Rynku i Konsumpcji. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta, a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego.

Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. Odbyła kilka staży i pobytów naukowych na uniwersytetach m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie. Uczestniczka szeregu programów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w roli wykładowcy, konsultanta i opiekuna naukowego. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer Jakości, pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Działalność popularyzatorska obejmuje współpracę z samorządem i jednostkami otoczenia biznesu. Za swoją pracę naukową i organizacyjną była wielokrotnie uhonorowana nagrodami Rektora UWM w Olsztynie a w 2011 roku została odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę. W 2016 roku została laureatką trzeciego miejsca w konkursie na Belfra Roku.

Kontakt: Dziekanat (ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 6, tel. +89 523 47 57)
Katedra Rynku i Konsumpcji (ul. R. Prawocheńskiego 19, pok. 4, tel. +89 523 44 79)   
Zdalne dyżury w MS Teams w terminach: wtorek 8.00-9.00; czwartek: 8.30-9.30


Prodziekan ds. planów i programów kształcenia - dr Tomasz Wierzejski

Doktor Tomasz WierzejskiDoktor Tomasz Wierzejski urodził się w 1979 r. w Olsztynie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. W 2004 r. rozpoczął pracę naukową w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (obecnie Katedra Rynku i Konsumpcji). Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2010 r. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce".

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół umiędzynarodowienia procesów gospodarczych, ekonomicznych aspektów integracji państw oraz polityk gospodarczych Unii Europejskiej (szczególnie polityki rolnej oraz polityki walutowej). W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedsiębiorstwa międzynarodowego, organizacji rynku w UE oraz międzynarodowej integracji gospodarczej.

 

Kontakt: Dziekanat (ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 8, tel. +89 523 44 63)
Katedra Rynku i Konsumpcji (pl. Cieszyński 1, pok. 425/C, tel. +89 523 36 70)