Władze Wydziału

 

 

 

 prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. 
- Dziekan Wydziału

Dziekan prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. – kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej. W latach 2002–2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, a wcześniej – prodziekana ds. studiów zaocznych Wydziału Zarządzania i Administracji. Dorobek naukowy (po habilitacji) obejmuje ponad 350 pozycji, ponad 25 monografii. Wypromował 5 doktorów, recenzował 30 prac doktorskich, 4 prace habilitacyjne, 7 dorobków naukowych w przewodzie habilitacyjnym, 4 wnioski w postępowaniu o tytuł profesora i 4 o stopień profesora nadzwyczajnego, ponad 20 monografii. Był promotorem ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.

Jest członkiem rad programowych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych (m.in. UE Odessa, ASU Kowno, UE w Poznaniu, SGH w Warszawie), rad programowych i komitetów naukowych czasopism zagranicznych, m.in. Wiestnik – Czerkasy (Ukraina), Nauka o człowieku – Omsk (Rosja), Połockiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś) i krajowych, m.in. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Acta Scientiarum Polonorum SGGW, Olsztyn Economic Journal (UWM), Oeconomia Copernicana (UMK) oraz członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Olsztyńskiego Forum Nauki, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Centrum Badań Wschodnich przy OBN w Olsztynie. Powoływany jest także do różnych gremiów doradczych i opiniodawczych na szczeblu regionalnym i krajowym.

Współpracuje z kilkunastoma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. W ramach tej kooperacji wiele razy uczestniczył w międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych, a także w programach naukowo-dydaktycznych (Tempus, Visiting professors, Leonardo da Vinci – łącznie ok. 30 wyjazdów). Wielokrotnie kierował projektami badawczymi krajowymi (NCN) i międzynarodowymi.

Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej

 Olsztyn, Oczapowskiego 4, pok. 200  tel. (89) 523-3486 

 

dr hab. Anna Organiściak - Krzykowska, prof. UWM
- Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych jak i doktora habilitowanego uzyskała w Szkole Głównej Handlowej. Od roku 2011 jest Kierownikiem Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jest redaktorem głównym czasopisma "Olsztyn Economic Journal" wydawanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W roku 2012 została członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Prowadzi badania dotyczące istoty, segmentacji i uwarunkowań krajowego oraz międzynarodowego rynku pracy. Zrealizowała wiele projektów badawczych poświęconych tej problematyce. Obecnie jest kierownikiem trzech grantów realizowanych w Katedrze. Dotąd uczestniczyła w siedmiu zagranicznych stażach naukowych, m.in. w Uniwersytecie w Bonn (Niemcy), Uniwersytecie w Walencji, Uniwersytecie w Barii (Włochy).


 
Kierownik Katedry Polityki Społeczenej i Ubezpieczeń 

 Olsztyn, Oczapowskiego 4, pok. 200 B tel. (89) 523-4348 

 

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
- Prodziekan ds. toku studiów

 

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2001 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a stopień doktora habilitowanego w 2014 roku na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2002 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego. Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. Odbyła kilka staży i pobytów naukowych na uniwersytetach m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie. Uczestniczka szeregu programów finansowanych ze środków  krajowych i międzynarodowych w roli wykładowcy, konsultanta i opiekuna naukowego. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer Jakości, pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Działalność popularyzatorska obejmuje współpracę z samorządem i jednostkami otoczenia biznesu. Za swoją pracę naukową i organizacyjną była wielokrotnie uhonorowana nagrodami Rektora UWM w Olsztynie a w 2011 roku została odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę. W 2016 roku została laureatką trzeciego miejsca w konkursie na Belfra Roku.

 

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 19 pok. 4, tel. (89) 523-4479

 

dr Tomasz Wierzejski
- Prodziekan ds. planów i programu kształcenia

 

Dr Tomasz Wierzejski urodził się w 1979 r. w Olsztynie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. W 2004 r. rozpoczął pracę naukową w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2010 r. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce”.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół umiędzynarodowienia procesów gospodarczych, ekonomicznych aspektów integracji państw oraz polityk gospodarczych Unii Europejskiej (szczególnie polityki rolnej oraz polityki walutowej).
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedsiębiorstwa międzynarodowego, organizacji rynku w UE oraz międzynarodowej integracji gospodarczej.

Katedra Makroekonomii

Olsztyn, Plac Cieszyński 1, pok. 425, tel. (89) 523-3670