Home » VADEMECUM DOKTORANTA » Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

ZGŁOSZENIE DOKTORANTA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Doktoranci którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują, oraz nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na ich pisemny wniosek. Podstawą do zgłoszenia przez uczelnię osoby podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jest osobiste stawienie się doktoranta we właściwym dziekanacie, wypełnienie druku ZUS ZZA i oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu.

W przypadku, gdy doktorant nie złoży wniosku do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 3 dni od daty ukończenia 26 lat  (o ile doktoranta nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu), będzie to skutkowało brakiem ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego i spowoduje obciążenia finansowe za świadczenia medyczne, z których doktorant skorzystał w okresie nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA

Doktorant może zgłosić do ubezpieczenia członka swojej rodziny, o ile nie posiada on prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

 

Doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (np. podjęcie pracy na podstawie umowy zlecenia, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę)w ciągu 3 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o zmianie danych (zmiana nazwiska, adresu).

Druki wniosków są dostępne w dziekanatach na poszczególnych wydziałach.