BPE_logo_małe.jpg

Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr  1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

a)tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno - gospodarcze,

b)dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno - gospodarczych,

c)działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Program: Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie:  3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Alokacja na konkurs: 200 000 000, 00 PLN

 

Termin naboru: od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r.

Więcej informacji na stronie: http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/