BPE_logo_małe.jpg

Projekty inwestycyjne

Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, IV konkurs Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Kompleksowa termomodernizacja 4–ch budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kompleksowa termomodernizacja 4–ch budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 - Wspieranie innowacji.

Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Podziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.

Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) nr POIG.02.03.00-00-110/13

Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) nr POIG.02.03.00-00-110/13, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.