BPE_logo_małe.jpg

Projekty

Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie

                                                                               

Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

                                                                                

Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, IV konkurs Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Kompleksowa termomodernizacja 4–ch budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kompleksowa termomodernizacja 4–ch budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Studiuj informatykę na UWM

Studiuj informatykę na UWM, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Przez praktykę do zawodu

Przez praktykę do zawodu, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.

Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt

Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt, Innowacyjna Gospodarka 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 1.3.1 – Projekty rozwojowe.

Termosyfon odwrócony-pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych.

Termosyfon odwrócony-pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Strony