BPE_logo_małe.jpg

wewnętrzne akty prawne

 

Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

http://bip.uwm.edu.pl/node/4911

 

Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

http://bip.uwm.edu.pl/node/4822

 

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

http://bip.uwm.edu.pl/node/4566

 

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem

http://bip.uwm.edu.pl/node/3650

 

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

http://bip.uwm.edu.pl/node/2114

 

Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

http://bip.uwm.edu.pl/node/2339

 

Zarządzenie Nr 26/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyn

http://bip.uwm.edu.pl/node/2148

 

Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

http://bip.uwm.edu.pl/node/1687

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

http://bip.uwm.edu.pl/node/882