BPE_logo_małe.jpg

Projekty edukacyjno szkoleniowe

Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie

                                                                               

Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

                                                                                

Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Studiuj informatykę na UWM

Studiuj informatykę na UWM, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Przez praktykę do zawodu

Przez praktykę do zawodu, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.

Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości

Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska

Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych (projekt systemowy)

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych (projekt systemowy), Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Inżynieria chemiczna i procesowa - perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności

Inżynieria chemiczna i procesowa - perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy

Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Strony