BPE_logo_małe.jpg

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2

Tytuł projektu: 

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Kwota: 
398 960,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne 359 878,70 zł
Czas realizacji: 
01.07.2013 – 30.12.2015 r.
Opis: 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie znaczenia nauk przyrodniczych w gospodarce poprzez uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek z obszaru biotechnologii środowiska dotyczący urządzenia do intensywnego pochłaniania CO2. Głównym zadaniem do zrealizowania w ramach projektu jest uzyskanie ochrony patentowej zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej na wynalazek opracowany przez naukowców Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. W ramach projektu zostanie dokonane zgłoszenie krajowe do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego stanowić będzie zgłoszenie wynalazku w trybie PCT, a następnie przejście w tryb regionalny. Zgłoszenie międzynarodowe zostanie dokonane w: USA, Chinach, Rosji, Ukrainie oraz Europie. Ponadto w ramach projektu opracowany zostanie raport dotyczący oceny potencjału komercyjnego technologii objętej projektem oraz ekspertyza dotycząca wdrożenia technologii w skali przemysłowej. Z przygotowanej oceny potencjału komercyjnego powinna wynikać m.in. wartość technologii, koszty wdrożenia oraz zysków oraz najbardziej opłacalne ścieżki komercjalizacji. Z kolei opracowanie ekspertyzy pozwoli na oszacowanie pełnych kosztów inwestycyjnych związanych z implementacją opracowania technologii biosekwestracji ditlenku węgla oraz umożliwi uzyskanie informacji na temat możliwych metod produkcji głównych elementów instalacji.

 

Kadra merytoryczna projektu:

prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.

dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

 

 

Kierownik / Koordynator projektu: 
Weronika Turolska
Opiekun projektu: 
prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.
Tags: