Spotkania w kadencji 2012-2016

Pierwsze posiedzenie UKF KRUP w nowej kadencji odbyło się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2012 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tematy poruszane na spotkaniu to min. finanse uczelni wyższych w 2013 r., regulacje prawne, finansowanie badań i innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
Swoją obecnością zaszczycili nas przewodniczący KRUP – prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Podsekretarz stanu MNiSW – prof. dr hab. Marek Ratajczak oraz Podsekretarz stanu MNiSW – prof. dr hab. Jacek Guliński.

Gospodarzem drugiego spotkania Komisji w dniach 19-20 kwietnia 2013 r. był Uniwersytet Łódzki. Program posiedzenia obejmował przedstawienie wprowadzanego w UŁ autorskiego projektu Kompleksowego Systemu Informacyjnego oraz systemu zarządzania finansami Uczelni.
Zaproszenie do uczestnictwa w obradach przyjął Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów – Jarosław Oliwa. Wystąpienie przedstawiciela MNiSW skoncentrowało się wokół podziału dotacji podmiotowej.

Kolejne spotkanie miało miejsce w Uniwersytecie Gdańskim w dniach 19-20 czerwca 2013 r. Tematem przewodnim była analiza rocznych sprawozdań finansowych uniwersytetów oraz wynikająca z niej dyskusja o bieżącym i przyszłym funkcjonowaniu uczelni akademickich w Polsce. W drugiej części obrad poruszone zostały kwestie metod kalkulacji kosztów kształcenia.
Gościem specjalnym czerwcowego posiedzenia był prof. dr hab. Bogdan Nogalski – reprezentujący Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych CK.

15 i 16 listopada 2013 r. Uniwersytet Warszawski gościł członków Komisji na ostatnim w roku kalendarzowym posiedzeniu UKF. Wiodącym tematem obrad były finanse uniwersytetów w 2013 r. oraz finanse szkolnictwa wyższego w roku 2014. Finanse szkolnictwa wyższego omówił dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW p. Jarosław Oliwa, który po raz kolejny przyjął zaproszenie do uczestnictwa w obradach.

W Toruniu w dniach 10-12 kwietnia 2014 r. odbyło się piąte posiedzenie Komisji. Gospodarzem spotkania był tym razem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wraz z Prorektorami Uczelni członkowskich w posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Toruń oraz  Sekretarz Stanu MNiSW – prof. dr hab. M. Ratajczak, który po raz kolejny zaszczycił swoją obecnością obrady Komisji. Dyskusja zebranych osób skoncentrowała się na finansach szkolnictwa wyższego i kondycji finansowej uniwersytetów polskich.

Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2003-2013 oraz polityka kadrowa uczelni to były główne tematy czerwcowego posiedzenia Komisji (26-28.06.br.). Spotkanie Prorektorów miało miejsce w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Gościem spotkania był przedstawiciel resortu – dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w MNiSW. Czerwcowe posiedzenie było jednym z ważniejszych spotkań UKF ze względu na materiał stanowiący podstawę dyskusji czyli coroczny raport dotyczący sytuacji finansowej dziewiętnastu uniwersytetów i jego jubileuszowy charakter (analiza obejmuje okres dziesięciu lat).

W listopadzie (13-15.11.2014 r.) gospodarzem  posiedzenia był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tematy poruszone to min.: ocena aktualnej sytuacji finansowej uniwersytetów i spodziewany wynik finansowy; finansowanie kosztów postępowań w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz formy  zatrudnienia nauczycieli akademickich ze środków działalności statutowej.

W dniach 23-25 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie członków Komisji w Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedmiotem posiedzenia były zasady finansowania nauki w perspektywie lat 2014-2020, finansowanie szkolnictwa wyższego w 2015 r. oraz ocena aktualnej sytuacji finansowej Uniwersytetów m. in. w świetle tegorocznego naboru na studia i jego skutków dla finansowania Uczelni. Podjęta została również dyskusja dotycząca zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg studentom obcokrajowcom. Rozmawiano również o włączeniu się uczelni wyższych w działania na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych – posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Czerwcowe posiedzenie Prorektorów miało miejsce w Uniwersytecie Szczecińskim (25-27.06.2015 r.). Głównym celem spotkania było zapoznanie się i analiza corocznego raportu dotyczącego sytuacji finansowej uniwersytetów. Inne tematy, które zostały podjęte przez członków Komisji to: informacja o sytuacji finansowej uczelni za 2015 r. w świetle planu rzeczowo-finansowego oraz rozwój szkolnictwa wyższego do 2020 roku (finanse uczelni) w oparciu o pracę zbiorową pod redakcją J. Wilkina „Program rozwoju szkolnictw wyższego do 2020 roku”.

Władze Uniwersytetu Wrocławskiego gościły prorektorów w murach uczelni w listopadzie 2015 r. (5-7.11.br.). Posiedzenie UKF, jak każde poprzednie, było szansą na merytoryczną dyskusję Prorektorów o finansach szkolnictwa wyższego. W wyniku dyskusji powstały trzy dokumenty dotyczące spraw finansowych Uczelni. UKF zajęło stanowisko w sprawie:

  • wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  • dotacji na utrzymanie potencjału badawczego;
  • stabilności wysokości dotacji podstawowej.

Dokumenty Komisji zostały przekazane na ręce Przewodniczącego KRUP.

W dniach 21-23.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji w Uniwersytecie Opolskim. Finanse szkolnictwa wyższego w 2016 r. zostały przedstawione przez Z-cę Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW p. Michalinę Walenta. Kolejny punkt programu czyli finanse uczelni w 2015 roku omówili prorektorzy, którzy skupili się na ocenie przychodów, kosztów i wyniku finansowym macierzystych uczelni. Prof. Mirosław Szreder – prorektor UG, dokonał wprowadzenia do do dyskusji o celowości istnienia i kryteriach podziału dotacji projakościowej. Popołudniowa część obrad nawiązywała do spotkania Komisji w Uniwersytecie Łódzkim w 2013 r. kiedy to omawiany był autorski projekt Kompleksowego Systemu Informacyjnego oraz systemu zarządzania finansami uczelni. O doświadczeniach z wdrożenia i zastosowania KSI  do zarządzania UŁ opowiedział dr Jacek Kalinowski.

Ostatnie posiedzenie UKF  w kadencji 2012-2016 odbyło się 16 czerwca 2016 r. w Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie.  W zaplanowanym porządku obrad najważniejsze były dwa punkty: coroczna analiza raportu finansowego uniwersytetów i wybór kandydata na przewodniczącego Komisji w nadchodzącej kadencji.