O Komisji

RYS HISTORYCZNY

Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF) została afiliowana przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Za datę utworzenia Komisji przyjmujemy 19 marca 2004 r. Jej pierwszym przewodniczącym został prof. dr hab. Janusz Neider – Prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne osoby sprawujące funkcję przewodniczącego to:

  • prof. dr hab. Jerzy Bieliński – Prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Gdańskiego (lata 2005-2008)
  • prof. dr hab. Józef Perenc – Prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego (lata 2008-2012)
  • prof. dr hab. Bogdan Gregor – Prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego (lata 2012-2016)
  • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (lata 2016-2020)
  • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (lata 2020-2024)

CEL

Przedmiotem działań UKF jest wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce i stałe monitorowanie zmian związanych z gospodarką finansową uczelni.

SPOTKANIA

Członkowie UKF spotykają się dwa, trzy razy w roku.
Zasadniczym forum działania Komisji są posiedzenia, których gospodarzem za każdym razem jest inny Uniwersytet.
Na posiedzenia zapraszani są goście specjalizujący się w problematyce będącej przedmiotem obrad a także przedstawiciele ministerstw.