Regulamin

Regulamin Komisji

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

 

§ 1

 1. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) powołuje
        1) Uniwersytecką Komisję Finansową (UKF),
        2) Uniwersytecką Komisję Kształcenia (UKK),
        3) Uniwersytecką Komisję Nauki (UKN)
 w celu prowadzenia działalności analitycznej, wymiany doświadczeń oraz opracowywania sposobów realizacji misji klasycznych uniwersytetów w szeroko pojętych obszarach, odpowiednio:
       1)  polityki finansowej, kadrowej i zarządczej,
       2)  dydaktyki uniwersyteckiej,
       3)  działalności naukowo-badawczej, wdrażania wyników badań naukowych oraz współpracy
            międzynarodowej.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi ramy działania wszystkich Komisji wymienionych w ust. 1.

 

§ 2

 1. W skład Komisji wchodzą prorektorzy właściwi ze względu na obszar jej działania, wskazani przez Rektora każdej z uczelni KRUP.
 2. W wyjątkowym przypadku Rektor może wskazać innego przedstawiciela swojego uniwersytetu do reprezentowania go w pracach Komisji, na okres pełnej kadencji władz uczelni lub na czas określony.

§ 3

 1. Kadencja Komisji jest zgodna z kadencją władz rektorskich klasycznych uniwersytetów, z zastrzeżeniem
  ust. 2.
 2. Jeśli w trakcie trwania kadencji, o której mowa w ust. 1 dochodzi do zmiany na stanowisku reprezentanta danego uniwersytetu w Komisji, Rektor tego uniwersytetu w najszybszym możliwym terminie informuje Przewodniczącego Komisji o zmianie i wskazaniu nowego reprezentanta. Wskazanie to jest ważne na okres określony w ust. 1.

§ 4

 1. Wskazania członków Komisji nowej kadencji, o którym mowa w par. 2, dokonują rektorzy-elekci KRUP nowej kadencji, informując o decyzji Przewodniczącego Komisji upływającej kadencji. Przewodniczący Komisji powinien zapewnić zebranie wskazań członków Komisji nowej kadencji najpóźniej do dnia 31. maja roku, w którym następuje zmiana władz rektorskich klasycznych uniwersytetów.
 2. Przewodniczący Komisji, po uzyskaniu informacji o składzie Komisji nowej kadencji, najpóźniej do dnia 30. czerwca  roku, w którym następuje zmiana władz rektorskich klasycznych uniwersytetów, powinien zwołać rozszerzone posiedzenie plenarne, z udziałem członków Komisji upływającej i nowej kadencji. Na tym posiedzeniu Komisja wskazuje spośród członków nowej kadencji kandydata na Przewodniczącego Komisji. Prawo głosu w tej sprawie mają tylko członkowie komisji nowej kadencji.
 1. Przewodniczącego Komisji powołuje w formie uchwały KRUP na pierwszym swoim posiedzeniu w nowej kadencji. KRUP jest uprawniona do odwołania Przewodniczącego Komisji na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy.
 2. Powołanie Przewodniczącego Komisji kończy dotychczasową i rozpoczyna nową kadencję  Komisji.
 3. W przypadku przerwania kadencji Przewodniczącego w trakcie kadencji, KRUP powinna w możliwie najszybszym terminie powołać nowego Przewodniczącego Komisji, po zasięgnięciu opinii jej członków, na okres do końca kadencji władz rektorskich, o którym mowa w par. 3 ust. 1.

§ 5

 1. Komisja obsługiwana jest przez sekretariat Komisji. Do jego zadań należy organizowanie bieżącej pracy Komisji, upowszechnianie i opracowywanie informacji, zbieranie opinii i stanowisk przyjętych na posiedzeniach, prowadzenie dokumentacji, utrzymywanie kontaktu z członkami Komisji.
 2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może powołać Sekretarza Komisji, którego zadaniem jest koordynowanie prac sekretariatu i współpraca z Przewodniczącym Komisji w organizacji prac Komisji. Sekretarzem Komisji może być pracownik jednego z uniwersytetów KRUP posiadający co najmniej stopień doktora.
 3. Sekretarz Komisji może zostać odwołany przez Komisję w każdym czasie, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub co najmniej trzech jej członków.
 4. O siedzibie sekretariatu Komisji decyduje Przewodniczący Komisji.

§ 6

 1. Zasadniczym forum działania Komisji są zwyczajne posiedzenia plenarne.
 2. Posiedzenia zwyczajne powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym.
 3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji może być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji lub na wniosek co najmniej trzech członków Komisji.
 4. Na posiedzenie Komisji jej Przewodniczący może zaprosić osoby nie będące jej członkami.

§ 7

 1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz, w szczególności wobec KRUP.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji – przygotowuje program posiedzeń,  przewodniczy obradom, ustala ich porządek oraz nadzoruje prace sekretariatu Komisji.
 3. Przewodniczący Komisji może zobowiązać jej członków do przygotowania i przedstawienia tematów mających być przedmiotem obrad.
 4. W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności prac Komisji, na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może powołać spośród swoich członków jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego Komisji, którzy wspólnie z Przewodniczącym stanowią Prezydium Komisji.
 5. Zastępca Przewodniczącego Komisji może zostać odwołany przez Komisję w każdym czasie, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub na wniosek co najmniej pięciu jej członków.
 6. Zastępcy Przewodniczącego, w zakresie określanym doraźnie przez Przewodniczącego, dysponują uprawnieniami określonymi w ust. 2.
 7. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może nadać Przewodniczącemu poprzedniej Kadencji status Honorowego Przewodniczącego. Honorowy Przewodniczący może uczestniczyć w pracach Komisji
  z głosem doradczym. 

§ 8

 1. Działalność Komisji finansowana jest z funduszy uniwersytetów członkowskich oraz ze środków KRUP.
 2. Komisje KRUP ustalają niezależnie źródła i sposoby finansowania poszczególnych elementów swojej działalności.
 3. Komisja może podjąć uchwałę o konieczności wnoszenia rocznej składki od Uniwersytetów członkowskich na potrzeby pokrycia całości lub określonej części kosztów działalności Komisji.
 4. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie środkami pozostającymi w dyspozycji Komisji.
 5. Obsługę finansowo-księgową Komisji prowadzi biuro i Sekretariat KRUP we współpracy z sekretariatem Komisji.

§ 9

 1. Zmian Regulaminu Komisji dokonuje w formie uchwały KRUP, z własnej inicjatywy lub na wspólny wniosek Przewodniczących Komisji wymienionych w par. 1 ust. 1.
 2. Poszczególne Komisje KRUP mogą z własnej inicjatywy przyjąć dodatkowe uregulowania, które precyzują sposób i formy ich działania. Ustalenia wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem.