Studiuj Zarządzanie i inżynierię produkcji

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INZYNIERIA PRODUKCJI

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwent posiada umiejętności menedżerskie oraz umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii wytwarzania. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Formy studiów oraz specjalności na kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne
studia pierwszego stopnia -  inżynierskie7 semestrówZarządzanie innowacjami
studia niestacjonarne
studia pierwszego stopnia - inżynierskie7 semestrówZarządzanie innowacjami

Studia dualne z Michelin

Projekt studiów dualnych zakłada łączenie wiedzy zdobytej na studiach z praktycznym przygotowaniem do zawodu realizowanym w firmie. Studenci odbywający studia dualne będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności i poznać najnowsze technologie wykorzystywane
w produkcji.

Firma Michelin zorganizuje i przeprowadzi praktyki studenckie (zawodowe) wraz z zajęciami dydaktycznymi, w tym również zajęciami kształcenia zawodowego, za które student otrzyma wynagrodzenie – stypendium.

Kwalifikacje absolwenta, możliwe obszary zatrudnienia:

Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Plany studiów

http://www.uwm.edu.pl/wne/ksztalcenie-na-wydziale

Strona systemu rekrutacji

http://rekrutacja.uwm.edu.pl/