Rejestracja żetonowa w roku akademickim 2020-21

Szanowni Studenci,

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia z przedmiotów ogólnouczelnianych, przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, lektoratów oraz zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w formie zdalnej.

Zajęcia z ww. przedmiotów będą realizowane począwszy od 19 października 2020 roku (podstawa prawna: decyzja Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021).

Formuła elektronicznego zapisu na ww. przedmioty za pomocą aplikacji UL w systemie USOS dotyczy studentów wszystkich poziomów studiów: jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przedmioty ogólnouczelniane dotyczą wyłącznie studentów studiów stacjonarnych, natomiast zajęcia z języków obcych, przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, adresowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu wychowanie fizyczne dotyczą studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia. 

Studenci dokonują wyboru przedmiotów spośród dostępnej oferty oraz zapisują wybór za pomocą modułu UL w systemie USOS (http://ul.uwm.edu.pl) korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu. 

Poniżej zostały podane szczegółowe regulacje zapisów na poszczególne przedmioty.

  1. Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych dla studentów studiów stacjonarnych
  2. Zasady realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych
  3. Zasady realizacji zajeć z języków obcych
  4. Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego

Aktualizacje informacji o zapisach i realizacji zajęć z przedmiotów objętych formułą "Rejestracji żetonowej" zostały zamieszczone na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru