Publikacja

Wskazówki dotyczące opracowania materiałów konferencyjnych przeznaczonych do publikacji

 

W związku z planowaną publikacją przed terminem konferencji pracę należy nadsyłać do 30 czerwca 2017 roku na adres: warminska.konferencja@gmail.com

1.   Pracę należy przygotować w dowolnym edytorze tekstu i zapisać w trybie zgodności z MS Word.

2.   Objętość pracy nie powinna znacznie przekraczać 20 tys. znaków, co stanowi konieczne minimum, aby uzyskać punktację.

3 .Czcionka: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, interlinia: 1,5 wiersza (w przypadku przypisów – 1 wiersz), marginesy: standardowe. Komitet redakcyjny  zastrzega sobie prawo skracania prac przekraczających wskazaną objętość.

4.   Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów, stopień naukowy lub tytuł naukowy (zawodowy) oraz nazwę reprezentowanej instytucji (w przypadku uczelni wyższych także nazwę wydziału i instytutu/katedry/zakładu).

5.   Jedynym dopuszczalnym sposobem wyróżnienia tekstu jest pogrubienie.

7.   Pracę należy opatrzyć stosownym komentarzem w postaci przypisów dolnych. Odsyłacz cyfrowy (we frakcji górnej) należy umieścić bezpośrednio po fragmencie, do którego odnosi się przypis (przed kropką kończącą zdanie).

8.   Opis bibliograficzny publikacji drukowanych należy stosować wg następujących schematów:

a)  opracowania autorskie (należy podać wszystkich współautorów opracowania):

B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993, s. 9.

b)  opracowania zbiorowe:

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49–71.

c)   fragmenty opracowań zbiorowych:

A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49–71.

d)  artykuły z czasopism:

K. Krajewski, Spór o politykę karną w Polsce. Problem kary pozbawienia wolności z warunkowym  zawieszeniem jej wykonania i alternatyw kary pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 5 i nn.

10.  Opis bibliograficzny publikacji zamieszczonych w Internecie należy uzupełnić zgodnie ze schematem:

J. Kosińska, Prawnokarna problematyka stalkingu [online], „Prawo i Prokuratura” 2008, nr 10  [dostęp: 22.02.2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/ prokuratura/pdf/2008/10/4kosinska.pdf>.

11. Praca powinna zawierać bibliografię uporządkowaną alfabetycznie.

12.  Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek stylistyczno-językowych. Wszelkie większe zmiany będą konsultowane z autorem.