Program konferencji

16.10.2017 r. (poniedziałek):

godz. 10.30 – 12.00 – rejestracja Uczestników

godz. 12.00 – otwarcie Konferencji

 Sesja I

Pryncypia –  Aksjologiczne i systemowe rozterki ustawodawcy

Prowadzący: dr hab. Wojciech Cieślak, Prof. UWM

godz. 12.15 – 13.45

Dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Prof. RSW – Zmienność prawa karnego z perspektywy konstytucyjnej

Dr Renata Pawlik (KAFM) – O koniecznej koegzystencji nauk penalnych i nie tylko – kilka uwag w kontekście dylematu: stabilność czy zmienność prawa karnego

Dr Tomasz Snarski (UG) – Wymogi wewnętrznej moralności prawa L.L. Fullera jako argument w dyskursie nad stabilnością i zmiennością prawa karnego

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (WSP) – Filozofia probacji w polskim systemie karnym

Dr Mariusz Nawrocki (US) – Nowelizacje przepisu art. 115 k.k. – między stabilnością a zmiennością definicji legalnych w prawie karnym

Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (UWM) – Kontrowersje wokół definicji broni palnej

godz. 13.45 – 14.15 – dyskusja

godz. 14.30 – 15.30 – obiad

Sesja II

Memoria gratum facit – sesja poświęcona pamięci Profesora Stanisława Pikulskiego

Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (UWM)

godz. 16.00 – 17.30

Prof. dr hab. Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie/Sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i tytułu Naukowego) – Profesor Stanisław Pikulski – Wspomnienie

Prof. dr hab. Bogusław Sygit (UŁ) – Taktyka kryminalistyczna według Profesora Stanisława Pikulskiego (przyczynek do biografii)

Prof. dr hab. Krzysztof Indecki (UŁ) – Odpowiedzialność za akty terrorystyczne w polskim prawie karnym refleksje na tle dorobku Profesora Stanisława Pikulskiego

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (WSP) – Profesor Stanisław Pikulski jako Człowiek, Humanista i Reformator Sprawiedliwości Karzącej

Prof. dr hab. Stefan Lelental (UŁ) – Wspomnienie o Przyjacielu

Prof. dr hab. Stanisław Hoc (UO) – Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Pikulskim

godz. 17.30 – 18.00 – głosy Uczestników

godz. 18.00 – 19.30 – czas wolny

godz. 19.30 – uroczysta kolacja

 17.10.2017 r. (wtorek):

godz. 7.30 – 9.00 – śniadanie

Sesja III

(Nie)stabilność zakresu kryminalizacji i dylematy prawno-obyczajowe 

Prowadzący: Prof. dr hab. Jarosław Warylewski (UG)

godz. 9.30 – 11.00

Prof. dr hab. Jarosław Warylewski (UG) – Czy zmiany w przepisach Kodeksu karnego z 1997 r. dotyczących obrony koniecznej są nam potrzebne (konieczne)?

Dr Konrad Burdziak (US) – O tym, jak względy językowe przegrywają z tradycją (przyzwyczajeniem), czyli kilka słów o braku konieczności dokonywania zmian w Kodeksie karnym na przykładzie art. 26 k.k.

Dr hab. Olga Sitarz (UŚ) – Dobrowolna sterylizacja – czy czas na zmianę prawa?

Dr hab. Radosław Krajewski, Prof. UKW – Prawnokarny zakaz publicznego propagowania lub pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim

Mgr Agnieszka Kilińska-Pękacz (UKW) – Zmiany Kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie ujęcia przestępstwa utrwalania oraz rozpowszechniania treści pornograficznych

Dr hab. Czesław Kłak, Prof. RSW – Odpowiedzialność karna za niealimentację po nowelizacji kodeksu karnego

Dr Jacek Potulski (UG) – Oszustwo sądowe. Rozważania na tle reaktywacji przedwojennych spółek

godz. 11.00 – 11.30 – dyskusja

godz. 11.30 – 12.00 – przerwa kawowa

Sesja IV

(Panele A, B, C i D)

Panel A

Stabilność a zmienność systemu sankcji, zasad ich wymiaru oraz wykonywania

Prowadzący: Prof. dr hab. Stefan Lelental (UŁ)

godz. 12.00 – 13.30

Dr hab. Marek J. Lubelski, Prof. KAFM – System środków reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony

Prof. dr hab. Stefan Lelental (UŁ) – O przyczynach i skutkach braku stabilności prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego wykonawczego – szkic do historii

Dr hab. Anna Kieszkowska, Prof. UJK – Adaptacja skazanych do warunków wolnościowych w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia

Dr Monika Kotowska (UWM) – Wybrane zagadnienia z problematyki skazanych „szczególnie chronionych”

Dr Paweł Petasz (UG) – Charakterystyka przepadku na tle zmian kodeksu karnego z 1997 r.

Dr Anna Jaworska-Wieloch (UŚ) – Co ważniejsze: stabilność przesłanek negatywnego wyniku próby czy zasada chwytania ustawy w locie? Dylematy ustawodawcy wokół przepisów intertemporalnych dotyczących odwołania warunkowego zwolnienia

Dr Blanka Stefańska (UŁaz) – Zatarcie skazania; czy zmiany konieczne i wystarczające?

 

Panel B

Dylematy ustawodawcy w zakresie przestępstw o charakterze terrorystycznym

oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

Prowadzący: Prof. dr hab. Stanisław Hoc (UO)

godz. 12.00 – 13.30

Prof. dr hab. Stanisław Hoc (UO) – Nowe prawo Unii Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu

Dr hab. Denis Sołodov, Prof. UWM – Ekstremizm jako znamię przestępstwa w prawie karnym Rosji

Dr hab. Anna Golonka, Prof. UR – Kodeks karny wobec terroryzmu – refleksje dotyczące obecnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda

Dr Piotr Rychlik (UWM) – Regulacje prawa międzynarodowego jako impuls do zmian polskiego ustawodawstwa w zakresie zwalczania terroryzmu

Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (UŁaz) – Sens zmian przepisów w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz (UwB) – Wypadki drogowe w Polsce – wybrane zagadnienia kryminologiczne

 

Panel C

 Zmiany w zakresie karnomaterialnej ochrony dóbr indywidualnych

Prowadząca: Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (UwB)

godz. 12.00 – 13.30

Dr Agnieszka Kania (UZ) – (Nie)stabilność unormowań prawnoaborcyjnych w świetle polskiego ustawodawstwa

Dr hab. Krystyna Szczechowicz (UWM) – Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym

Dr Adam Strzelec (KAFM) – Ewolucja ustawodawstwa karnego po 1998 r. – zmiany wysokości zagrożenia karą typów czynów zabronionych określonych w części szczególnej Kodeksu karnego ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji art. 156 § 1 i 3 kk z 2017 r.

Dr Wojciech Kasprzak (UWM) – Walka ze zjawiskiem stalkingu w świetle zmian dotyczących rejestracji numerów telefonicznych na kartę

Dr Janusz Bryk (WSPol) – Zmienność prawa karnego – konieczność czy potrzeba?  Rozważania w zakresie regulacji dotyczących przestępstwa znęcania się i przestępstwa dopuszczenia się handlu ludźmi

Prof. dr hab. Bogusław Sygit (UŁ), mgr Natalia Wąsik (OIRP w Olsztynie) – Zmienność wykładni art. 62 u.p.n. w sprawach karnych o przestępstwa narkotykowe

Dr Damian Wąsik (CM UMK) – Rozbieżności w kwalifikacji prawnej czynów zabronionych stanowiących błąd w sztuce lekarskiej

 

Panel D

Stabilność a zmienność procesu karnego oraz dylematy kryminalistyki

Prowadząca: dr hab. Justyna Karaźniewicz (UWM)

godz. 12.00 – 13.30

Dr hab. Justyna Karaźniewicz (UWM) – Zasada „nemo se ipsum accusare tenetur” w świetle praw oskarżonego i osoby podejrzanej

Dr Marta Jasińska (US) – Mediacja karna wczoraj i dziś

Dr hab. Ewa Kruk (UMCS) – Kilka uwag na temat skargi na wyrok sądu odwoławczego (art. 539a k.p.k.) w postępowaniu karnym

Mgr Dominika Boniecka (US) – Ewolucja gwarancji procesowych nieletnich sprawców czynów zabronionych

Mgr Maciej Białuński – Odstąpienie od obowiązku zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – uwagi na tle art. 22b ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Dr hab. Wojciech Filipkowski, Prof. UwB – Kryminalistyczna charakterystyka procesu Cyber Threat Intelligence (CTI)

Dr hab. Jarosław Moszczyński, Prof. UWM – Między stabilnością a zmiennością cech identyfikacyjnych – dylematy ekspertów

Mgr Jacek Kudła (Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne) – Problem dostępu do tajemnicy lekarskiej podczas czynności operacyjno – rozpoznawczych

godz. 13.30 – 13.45 – dyskusja

godz. 13.45 – 14.00 – podsumowanie obrad

godz. 14.00 – 15.00 – obiad

godz. 15.00 – wyjazd Uczestników

 

Miejscem obrad i noclegu zaproszonych gości jest Hotel Park przy ul. Warszawskiej 119 w Olsztynie