Przegląd

Wschodnioeuropejski

Monografia zbiorowa: Kiklewicz, A. (red.) (2020), Wizerunek jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej; 368 ss.

Monografia z udziałem autorek i autorów z Białorusi, Czech, Estonii, Kazachstanu, Niemieć, Polski, Rosji i Ukrainy dotyczy społeczno-kulturowych, medialnych i semiotycznych aspektów wizerunku i komunikacji wizerunkowej. Całość tomu została podzielona na pięć rozdziałów tematycznych: 1) Wizerunek: zagadnienia ogólne; 2) Wizerunek w literaturze, filmie, mediach masowych; 3) Wizerunek w marketingu i promocji; 4) Wizerunek w internecie; 5) Wizerunek a tożsamość. Do najbardziej znaczących, omawianych w monografii, zagadnień należą takie, jak status, przedmiot i funkcje wizerunku w kulturze i komunikacji społecznej, narzędzia kreowania wizerunku w literaturze i mediach masowych, wizerunek jako element analizy zawartości tekstów, dyskursy wizerunkowe, wizerunki w różnych obszarach i kontekstach kulturowych, społeczne i kulturowe aspekty oddziaływania wizerunku, aksjologiczne aspekty wizerunku.

Publikacja w formacie PDF

 

Kiklewicz, A. (2020), Fenomeny komunikacji (normy i dewiacje w zachowaniach językowych). Olsztyn: CBEW; 500 ss.

Książka składa się z siedemnastu rozdziałów, z których każdy omawia odrębne zjawisko. Ostatni rozdział „Varia: wypisy i komentarze” stanowi aneks do całości. W krótkich tekstach, przypominających mikroblogi, a czasem też mikrofelietony, są zawarte analizy nietrywialnych, undergroundowych czy też aberracyjnych przypadków użycia języka w komunikacji — w dyskursach dziennikarskich, promocyjnych, artystycznych, potocznych i in.

 

Seria monografii naukowych „Паланістыка — Полонистика — Polonistyka”, wydawana wspólnie z Instytutem Polskim w Mińsku
Redaktor serii Aleksander Kiklewicz

 

 

Publikacje wynikające ze współpracy międzynarodowej: СТЕРЕОТИПЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. Сборник научных статей, Выпуск 1 / Под ред. В. Шайдурова, А. Киклевича. - СПб. - Ольштын: Изд-во Невского ин-та языка и культуры, 2009. - 262 с. ISBN 978-5-91583-016-4.

Monografia zwarta stanowi rezultat współpracy międzynarodowej między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Newskim Instytutem Języka i Kultury w Sankt-Petersburgu. Wśród autorów tomu są głównie pracownicy partnerskich uniwersytetów, ale także badacze z innych ośrodków akademickich w Polsce i Rosji — z Łodzi, Zielonej Góry, Siedlec, Opola, Bielsko-Białej, Częstochowy, Słupska, Barnaułu, Moskwy, Iwanowa, Ułan-Ude. Monografia ma charakter interdyscyplinarny i zawiera teksty w języku angielskim, polskim i rosyjskim na temat stereotypów kultury w warunkach rozwoju społecznego krajów Europy Centralnej i Wschodniej, literatury i mediów jako środowiska stereotypów w przeszłości i teraźniejszości, stereotypów kultury w dobie globalizacji, stereotypów w komunikacji międzynarodowej i in. Szczególne zainteresowanie czytelników wzbudzi omawianie wpływu stereotypów kulturowych na współczesne stosunki polsko-rosyjskie, ich interpretacja przez polskich i rosyjskich ekspertów.

Nowa seria monografii "Studia Polsko-Wschodnie"

Rocznik Studia Polsko-Wschodnie to nowa seria wydawnicza, będąca kontynuacją wydawanej w Mińsku, przy wsparciu Instytutu Polskiego, w latach 1998-2013 serii monografii zbiorowych pt. Паланістыка — Полонистика — Polonistyka. Zostanie zachowana ogólna struktura treści publikowanych tekstów. O profilu tematycznym serii będą stanowiły artykuły naukowe, przeglądy, recenzje, a także teksty źródłowe w zakresie historii Polski, w tym najnowszej, nauk o społeczeństwie i kulturze, o literaturze i języku. Szczególną wagę przywiązujemy do takich zagadnień, jak polsko-wschodnioeuropejskie powiązania społeczno-kulturowe, literackie i językowe, dziedzictwo kulturowe obszaru dawnej Rzeczypospolitej, rola i miejsce Polski w procesach społeczno-politycznych i kulturowych, dokonujących się w krajach Europy Wschodniej, recepcja kultury polskiej w krajach Europy Wschodniej i in. Teksty są publikowane w języku polskim, a także innych językach europejskich, przeważnie angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Zapraszamy do współpracy!


Informacje dla autorów

 

Seria wydawnicza "Fontes Slavia Orthodoxa"
 pod redakcją Heleny Pociechiny i Aleksandra Krawieckiego.


Tom 1:  Православие в славянском мире: история, культура, язык

Tom 2:  Православная культура вчера и сегодня

Александр Киклевич (2013): Ветка вишни. Статьи по лингвистике. Olsztyn: CBEW; 414 cc

Aleksander Kiklewicz (2013): Vetka vishni. Stat'i po lingvistike. Olsztyn:
 CBEW; 414 ss.

 

Seria monografii w języku angielskim: „Historical Library”
Redaktor serii Norbert Kasparek

W 2010 roku w druku ukazała się monografia Jana Sobczaka „Nicholas II — the last Emperor of All Russias. The Study of Personage and the Evolution of Power”. Olsztyn: CBEW, 2010, 330 pp. W 2010 roku są przewidziane wydania monografii Romana Jurkowskiego i Dariusza Radziwiłłowicza.

Seria monografii naukowych w języku rosyjskim: «Современная русистика: направления и идеи»
Redaktorzy serii Aleksander Kiklewicz, Ałła Kamałowa
W 2008 roku w serii ukazała się monografia Ałły Kamałowej pt. «Семантическая категория состояния. Лингво-философский очерк» (Olsztyn 2008; 132 ss.). W 2010 roku ukazał się drugi tom serii: «Концепты культуры в языке и тексте: теория и анализ», pod redakcją Aleksandra Kiklewicza, Ałły Kamałowej (Olsztyn 2010, 220 ss.).

Sprostowanie
W 2015 roku w druku ukazała się monografia zbiorowa pt. „Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne”, wydana w Olsztynie przez Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie (ISBN 978-83-61605-70-6). Książkę przygotowano pod redakcją Aleksandra Kiklewicza oraz Iriny Uchwanowej-Szmygowej. Na ss. 157-166 zamieszczono rozdział pt. „Фразеологическая креативность в ракурсе изучения дискурса” autorstwa Iriny Zykowej z Moskwy. Niestety w trakcie przygotowania tego rozdziału do druku w tekście dokonano zmian, które zniekształcają zamiar autorki, a także przedstawiają rezultaty badawcze w nieco innym świetle. W związku z tym redaktorzy tomu przyznają się do błędu i przepraszają autorkę za nieuwzględnienie jej stanowiska. Niżej publikujemy autentyczną wersję artykułu w formie elektronicznej:

ИРИНА ЗЫКОВА (Институт языкознания РАН), Фразеологическая креативность в ракурсе изучения дискурса

Katalog książek w PDF