Wykłady otwarte:

Zrealizowane projekty naukowe

  • „Stereotypy i narodowe systemy wartości w komunikacji międzykulturowej. Lingwistyczno-kulturologiczne podstawy zarządzania stosunkami politycznymi, ekonomicznymi i humanitarno-społecznymi między krajami Unii Europejskiej a Rosją” — projekt realizowany w latach 2007-2011 we współpracy Newskim Instytutem Języka i Kultury w Sankt-Petersburgu / Rosja
  • „Wartości społeczne w zmieniającej się Europie: tendencje zachodzące w języku, w mediach, w opinii społecznej” — projekt realizowany w latach 2008-2011 we współpracy z Włodzimierskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym / Rosja
  • „Eksplikacyjny model opisu składniowego  i jego zastosowanie w leksykografii języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)” — projekt realizowany w latach 2007-2010 we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim oraz Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku

Realizowane projekty naukowe

  • „Konfliktmanifestationen und Dissensmarkierung im parlamentarischen politischen Diskurs in Mittel- und Osteuropa“. Udział (od 2010 roku) w międzynarodowym projekcie naukowym, realizowany przy wsparciu finansowym fundacji DFG (Niemcy). Koordynator: prof. dr hab. Holger Kusse (Institut für Slavistik, Technische Universität Dresden).
  • „Mineje jako przykład literatury hymnograficznej oraz narzędzie kształtowania światopoglądu prawosławnych” — projekt naukowy finansowany przez NCN (od 2012 roku). Pośredniczenie CBEW w organizacji współpracy międzynarodowej z Instytutem Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa). Kierownik projektu — dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM.
  • „Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie do odtwarzania fenomenu ginących kultur”. Projekt jest realizowany od 2010 r.
  • „Tolerancja jako kategoria komunikacji międzykulturowej: aspekty spo-łeczne, kulturowe i językowe (przy szczególnym uwzględnieniu współczesnych sto-sunków polsko-rosyjskich)”. Projekt jest realizowany od 2012 roku we współpracy z Włodzimierskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja).

Złożone wnioski naukowo-badawcze

  • „In what ways do literature, art, music, film, and others forms of media serve as a barrier of facilitator for cultural interactions?” Projekt złożono w ramach europejskiego program “The Humanities in the European Research Area Joint Research Program 2012 “Cultural Encounters” we współpracy trzech Uniwersytetów: Uniwersytetu Warmińsko-Mazur­skie­go w Olsztynie, Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Aleksandra Fryderyka w Erlangen — Norymberdze. Wniosek jest aktualnie rozpatrywany.
  • Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej). Wniosek złożony do NCN; współpraca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Slawistyki PAN.
Regulamin CBEW przewiduje prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa — oferta na witrynie UWM. W związku z tym zgłoszono ofertę usługową, która została zamieszczona w wykazie ofert technologiczno-usługowych pracowników UWM w Olsztynie:  http://oferty.uwm.edu.pl/html/oferta.php?oferta=238&uzid.