Efekty kształcenia

Efekty kształcenia przyjęte Uchwałą Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 r. (załącznik nr 12) Zobacz: http://bip.uwm.edu.pl/node/4594

Efekty kształcenia: Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie: Zobacz

 

Symbol

efektu kierunkowego

 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów -

gastronomia – sztuka kulinarna -

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

absolwent:

 

WIEDZA

K1A_W01

Zna podstawy matematyki finansowej i statystyki potrzebne do planowania i funkcjonowania zakładów gastronomicznych

K1A_W02

Zna podstawowe zjawiska fizyczne przydatne do interpretacji procesów i zmian podczas przechowywania surowców oraz produkcji żywności i potraw

K1A_W03

Ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej, biochemii i chemii żywności niezbędną do zrozumienia i opisu budowy materii oraz objaśnienia jej wpływu na właściwości chemiczne, biochemiczne, fizykochemiczne i interakcje składników surowców i żywności

K1A_W04

Ma ogólną wiedzę z zakresu geografii, zwłaszcza turystycznych rejonów Polski i świata

K1A_W05

Zna język obcy oraz ma wiedzę pozwalającą na właściwe zachowanie się i funkcjonowanie w życiu zawodowym, prywatnym i społecznym

K1A_W06

Przedstawia wiedzę towaroznawczą nt. podstawowych surowców i produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz metod ich oceny

K1A_W07

Zna historyczne kultury żywieniowe, style kulinarne, najważniejsze dzieła i motywy kulinarne w sztuce oraz postaci najsłynniejszych kucharzy w aspekcie kuchni naturalnej, regionalnej i tradycyjnej

K1A_W08

Zna dzieje sztuki na przestrzeni wieków, m.in. style i gatunki muzyczne od średniowiecza do współczesności

K1A_W09

Zna systemy i metody obsługi gości oraz zasady dekorowania stołów i potraw (m. in. carving)

K1A_W10

Wyjaśnia istotę procesu planowania w przedsiębiorstwie gastronomicznym oraz zastosowanie wybranych metod i technik organizatorskich

K1A_W11

Zna narzędzia informatyczne pomocne w zarządzaniu lokalem gastronomicznym

K1A_W12

Zna poszczególne rodzaje usług cateringowych oraz ich zagrożenia w postaci możliwych zatruć pokarmowych

K1A_W13

Opisuje podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa i turystyki

K1A_W14

Zna rolę drobnoustrojów w technologii żywności i żywieniu oraz pozytywne i negatywne oddziaływanie na składniki żywności

K1A_W15

Zna podstawowe metody i narzędzia stosowane do analizy i monitorowania zmian jakości żywności

K1A_W16

Charakteryzuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w poszczególnych procesach gastronomicznych w aspekcie prawa żywnościowego, dobrych praktyk rolniczych (GAP), laboratoryjnych (GLP) oraz produkcyjnych i higienicznych (GMP/GHP) oraz zasady i etapy wdrażania HACCP w gastronomii

K1A_W17

Zna podstawowe pojęcia z zakresu żywienia człowieka i dietetyki oraz metody określania wartości energetycznej żywności

K1A_W18

Ma elementarną wiedzę nt. metod hodowli i uprawy w celu pozyskiwania surowców do produkcji żywności

K1A_W19

Charakteryzuje wpływ przechowywania i procesów technologicznych na jakość żywności i potraw

K1A_W20

Zna podstawy inżynierii procesów jednostkowych w gastronomii

K1A_W21

Zna technologie produkcji i serwowania wybranych potraw, ciast i deserów oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych

K1A_W22

Zna zasady projektowania ciągów technologicznych w gastronomii

K1A_W23

Uzasadnia znaczenie różnorodności gatunkowej dla funkcjonowania ekosystemów

K1A_W24

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

K1A_W25

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w gastronomii

K1A_W26

Objaśnia zastosowanie podstawowych technik i narzędzi związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sposoby budowania strategii marketingowej przedsiębiorstw gastronomicznych

UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U01

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje na temat zjawisk i procesów w gastronomii oraz jej otoczenia kulturowego oraz twórczo je interpretować z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej

K1A_U02

Zachowuje zasady etyki, etykiety i savoire vivre w relacjach interpersonalnych różnego typu

K1A_U03

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej

K1A_U04

Dokonuje statystycznej analizy danych doświadczalnych

K1A_U05

Stosuje technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz wspomagania organizacji pracy w gastronomii

K1A_U06

Wykonuje podstawowe pomiary i eksperymenty z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi badawczych z zastosowaniem zasad BHP i ergonomii

K1A_U07

Przewiduje zmiany cech fizykochemicznych składników, surowców i żywności oraz jej trwałości i bezpieczeństwa pod wpływem podstawowych procesów technologicznych

K1A_U08

Ocenia sposoby żywienia człowieka i jadłospisy oraz układa diety lecznicze

K1A_U09

Przeprowadza ocenę sensoryczną i fizykochemiczną żywności i potraw

K1A_U10

Potrafi odczytywać i prawidłowo interpretować informacje i oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na opakowaniach żywności

K1A_U11

Proponuje metody hodowli nowych odmian roślin o korzystnym wpływie na zdrowie ludzi

K1A_U12

Potrafi wykorzystać nowoczesne technologie i techniki wytwarzania potraw na potrzeby gastronomii

K1A_U13

Posługuje się współczesnymi wzorcami posiłków w ich planowaniu, organizacji i kalkulacji kosztów

K1A_U14

Wykonuje wybrane potrawy pochodzące z różnych regionów świata zgodnie z zasadami BHP i ergonomii oraz dokonuje ich oceny przy użyciu metod analizy sensorycznej, wykonuje, dekoruje i serwuje wykonane potrawy; dobiera szkło, przygotowuje i serwuje napoje alkoholowe i bezalkoholowe

K1A_U15

Ocenia jakość surowców i produktów żywnościowych wykorzystywanych w gastronomii

K1A_U16

Ocenia wpływ wybranych operacji oraz procesów jednostkowych na jakość żywności i potraw

K1A_U17

Ocenia nowe trendy w produkcji żywności i ruchy żywieniowe

K1A_U18

Weryfikuje poglądy i opinie nt. wybranych niekonwencjonalnych grup żywności

K1A_U19

Ocenia środowisko przyrodnicze w aspekcie organizacji gastronomii i turystyki

K1A_U20

Wykorzystuje znajomość prawa żywnościowego do określania bezpieczeństwa żywności oraz jej wpływu na zdrowie

K1A_U21

Projektuje strategie marketingowe i działalność przedsiębiorstw gastronomicznych

K1A_U22

Potrafi zaaranżować wystrój zakładu gastronomicznego oraz zająć się obsługą gości

K1A_U23

Potrafi zaprojektować wyposażenie zakładu gastronomicznego i jego menu

K1A_U24

Posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z wykorzystaniem słownictwa z zakresu kierunku studiów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K01

Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie wykonywanego zawodu z uwzględnieniem konieczności utrzymania kondycji fizycznej

K1A_K02

Potrafi kierować zespołem i ocenić wkład jego członków w realizację zadań

K1A_K03

Podporządkowuje się regułom pracy zespołowej

K1A_K04

Jest komunikatywny, również w obszarze komunikacji elektronicznej oraz z zastosowaniem wiedzy humanistycznej

K1A_K05

Dba o zachowanie zasad etyki, estetyki, etykiety, savoir vivre oraz BHP i ergonomii w wykonywanej pracy i kontaktach interpersonalnych

K1A_K06

Postrzega gastronomię jako twórczość, zwłaszcza w aspekcie promocji żywności tradycyjnej i regionalnej

K1A_K07

Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej za standardy jakościowe i zdrowotne produkowanych potraw

K1A_K08

Ma świadomość znaczenia stanu środowiska przyrodniczego dla zachowania bioróżnorodności oraz zdrowia człowieka

K1A_K09

Wykazuje kreatywność w zakresie doboru technik i technologii produkcji uwzględniając rodzaj usługi i odbiorcy

K1A_K10

Jest świadomy ryzyka działań przedsiębiorczych i inwestycyjnych w gastronomii