Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM: Organizacja toku studiów podyplomowych

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

Organizacja toku studiów podyplomowych

Sposób prowadzenia zajęć: Zajęcia odbywają się w języku polskim w formie wykładów i ćwiczeń.. Forma wykładowa nie wyklucza włączania do toku zajęć wykładu problemowego i  konwersatoryjnego z elementami dyskusji uczestników w kwestiach budzących wątpliwości w sensie merytorycznym czy prawnym jak również przedstawiania praktycznych procedur realizacji wykładanej wiedzy. Ćwiczenia mają charakter zajęć praktycznych, warsztatów z elementami prezentacji realizacji badań laboratoryjnych.

 

Dokumentacja przebiegu studiów: Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych zawierających: nazwę przedmiotu, imię/imiona i nazwisko słuchacza studiów podyplomowych, oceny oraz datę i podpis osoby zaliczającej przedmiot oraz kartach osiągnięć słuchacza sporządzanych w postaci wydruków z elektronicznego systemu obsługi studiów zgodnie z Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych w „Karcie osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych”.

 

Okres zaliczeniowy: Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Dopuszcza się jednak możliwość zaliczenia rocznego lub zaliczenia kończącego dany cykl kształcenia..

Zasady oceniania słuchaczy studiów podyplomowych:

- zaliczenie bez oceny po wysłuchaniu wykładu z przedmiotu i uzyskaniu akceptacji wykonanej przez słuchacza pracy zaliczeniowej,

- zaliczenie na ocenę pozytywną testu, po zakończeniu ćwiczeń z przedmiotu,

- zaliczenie na ocenę pozytywną wykonanej przez słuchacza pracy zaliczeniowej po zakończeniu ćwiczeń z  przedmiotu,

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego na studiach podyplomowych

 

Przy zaliczeniach na ocenę stosuje się następującą skalę ocen:

 

1) bardzo dobry

 5,0

2) dobry plus

 4,5

3) dobry

 4,0

4) dostateczny plus

 3,5

5) dostateczny

 3,0

6) niedostateczny

 2,0

7) zaliczenie bez oceny

 zal.

 

Warunkiem wydania świadectwa jest wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających
z umowy dotyczącej warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń, zaliczeń z oceną z przedmiotów objętych planem studiów oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego. Ostateczny wynik studiów wpisywany na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych
stanowi w 50% średnią z poszczególnych zaliczeń uzyskanych w toku studiów podyplomowych i w 50% ostatecznego wyniku z egzaminu końcowego.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny wg zasad zasady wskazanej w § 6 ust. 12 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 698 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku, tj.:

 

1)                 do 3,50             dostateczny

2)                 od 3,51 do 4,50  dobry

3)                 od  4,51            bardzo dobry

 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Uzyskanie oceny niedostatecznej z powtórnego egzaminu końcowego jest równoznaczne ze skreśleniem słuchacza ze studiów podyplomowych. Osoba, która została skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych, może je wznowić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata, w przypadku realizacji kolejnego cyklu kształcenia danych studiów podyplomowych. Warunki wznowienia określa kierownik studiów podyplomowych, który podejmuje w tej sprawie decyzję.

Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w przypadku rezygnacji ze studiów, niewypełnienia obowiązków wynikających z programu kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów oraz niewniesienia opłaty za zajęcia dydaktyczne