Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

Charakterystyka studiów podyplomowych

 

Cel kształcenia


Celem kształcenia studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie renowacji i modernizacji obiektów budowlanych, w tym zabytkowych oraz przygotowanie merytoryczne słuchaczy do odpowiedzialnego uczestnictwa w procesie budowlanym i solidnego wykonywania zawodu zaufania publicznego.

 

Słuchacze


Słuchacze podczas studiów podyplomowych trwających dwa semestry zdobywają specjalistyczną wiedzę budowlaną. Zakres przedmiotów umożliwia osiągnięcie wybranych efektów kształcenia w zakresie budownictwa i pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Celem studiów podyplomowych jest ponadto rozwój kompetencji i postaw społecznych istotnych w gospodarce opartej na wiedzy i umiejętnościach oraz dostrzeżenie konieczności ich ciągłego doskonalenia, pogłębiania i aktualizacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych absolwenci są wyposażeni w kompetencje niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach specjalizujących się w renowacjach i modernizacjach budynków, w tym zabytkowych, firmach projektowych, a także w organizacjach konsultingowych, badawczo-naukowych, organach nadzoru budowlanego, czy administracji publicznej. Posiadają specjalistyczną wiedzę z  zakresu renowacji obiektów budowlanych. Znają współczesne metody rekonstrukcji  elementów obiektów budowlanych, w tym także budowli zabytkowych, ich utrzymania, modernizacji, napraw i konserwacji. Absolwenci kończąc opisywane studia podyplomowe są przygotowani do rozwiązywania nietypowych problemów związanych z obiektami zabytkowymi. Potrafią także korzystać z nowoczesnych metod diagnostycznych i realizacyjnych przeznaczonych do tego celu.  Program studiów skierowany jest zarówno do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć wiedzę o zagadnieniach z zakresu renowacji i modernizacji w budownictwie, jak również do czynnych zawodowo inżynierów budownictwa, architektów, inżynierów instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz innych osób pracujących w branży budowlanej, którzy poprzez samokształcenie chcą uaktualnić wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać większe możliwości konkurowania na rynku pracy. Studia uzupełniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne słuchaczy poprzez osiąganie wyszczególnionych efektów kształcenia z zakresu renowacji i modernizacji.

 

Zakres merytoryczny


Zakres merytoryczny studiów podyplomowych został opracowany w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów ds. budownictwa, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz grupami zawodowymi reprezentującymi różne środowiska zawodowe związane z budownictwem - które zasygnalizowały potrzebę kształcenia w tym kierunku. Umożliwiają one poszerzenie swoich kompetencji kluczowych, a co za tym idzie - zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Studia podyplomowe są formą kształcenia, która może w miarę szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowania pracodawców. Ich ukończenie może pomóc w przypadku zmiany branży lub zawodu w zmiennych warunkach gospodarki rynkowej. Dostarczając nowych niezbędnych kompetencji studia podyplomowe stają się tym samym źródłem nowych szans na rynku pracy.