II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”

23-24 października 2014 r., Olsztyn

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” , Koło Nauk Penalnych „Nemezis”

 

Miejsce obrad: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Centrum Humanistyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie ul. Obitza 1,10-719 Olsztyn

 

PROGRAM:

DZIEŃ PIERWSZY – 23 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

11.00 – 11.45 – Rejestracja Uczestników – Centrum Humanistyczne UWM – parter, ul. Obitza 1

11.45 – 13.40   I sesja naukowa – Aula Teatralna (Centrum Humanistyczne)

11.45-12.15 – Powitanie uczestników, przedstawienie problematyki konferencji

12.15-12.30prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski (WPiA UWM) Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu zjawisku niekontrolowanego zawłaszczania przestrzeni krajobrazowej – kryminologiczne studium przypadków dotyczące sektora energii wiatrowej

12.30-12.45dr Łukasz Dubiński (WPiA, Uniwersytet Szczeciński) Organizacje zielone (analiza prawno – procesowa)

12.45-13.00Paweł Bielicki (UKW w Bydgoszczy) Organizacje pozarządowe w zakresie polskich  źródeł prawa 13.00-13.15dr Bogusław Sowa (Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski) Aktualne problemy udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym

13.15-13.30mgr Bartosz Romowicz (KUL) Konsekwencje prawno – finansowe współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

13.30-13.40Podsumowanie obrad i dyskusja

13.40 – 14.20 Lunch

14.20 – 15.50   II Sesja Naukowa – Aula Teatralna (Centrum Humanistyczne)

14.20-14.35mgr Anita Tkocz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Regranting jako forma realizacji zadań publicznych na przykładzie programu „Działaj lokalnie”

14.35-14.50mgr Elżbieta Szulc – Wałecka (UMCS) Zasady współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi

14.50-15.05mgr Aleksandra Wołoszyk (Academia Europa Nostra) Współpraca międzynarodowa a rozwój organizacji pozarządowej

15.05-15.20mgr Bartosz Majewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni) Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – szansa podmiotów ekonomii społecznej w lepszej  partycypacji środków publicznych

15.20-15.35Bartosz Wilk (WPiA, Uniwersytet Szczeciński) Zalety prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez organizacje pozarządowe

15.35-15.50Milena Powirska (WPiA UWM) Polski sektor pozarządowy w Europejskiej Konfederacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Pomocy i Rozwoju – CONCORD

15.40-15.50Podsumowanie obrad i dyskusja

15.50 – 16.10 Przerwa kawowa

16.10 – 18.10   III Sesja Naukowa – Aula Teatralna (Centrum Humanistyczne)

16.10-16.25dr Joanna Szymoniczek (Instytuty Studiów Politycznych PAN) Rola polskich organizacji pozarządowych w międzynarodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej

16.25-16.40mgr Andrzej Gibadło (Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, WSBankowa w Gdańsku, Instytut Prawa i Dyplomacji w Gdyni, WSPol w Szczytnie) Wybrane aspekty współpracy wielkopolskiej policji z organizacjami pozarządowymi

16.40-16.55dr Jerzy Akińcza (WPiA UWM) Wolontariat – wykładnia przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

16.55-17.10Mateusz Kryżba (WPiA UWM) Prawne aspekty kontroli w organizacjach pozarządowych

17.10-17.25Karolina Rzeczkowska (WPiA UWM)Podstawy prawne funkcjonowania klubów sportowych jako organizacji pozarządowych wspierających kulturę fizyczną

17.25-17.40 Natalia Rudzińska, Emilia Rosiak (WPiA UWM) Wpływ organizacji pozarządowych na poziom ochrony środowiska – wybrane zagadnienia

17.40-17.55 Adrianna Tymieniecka (WPiA UWM) Inicjatywa lokalna jako forma realizacji zadań publicznych

17.55-18.10Podsumowanie obrad i dyskusja

19.00 Uroczysta kolacja

 

DZIEŃ DRUGI – 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna

zaprasza na doroczne

Forum Organizacji Pozarządowych

 

PROGRAM FORUM: 

9.15-10.00 – Rejestracja Uczestników – Centrum Humanistyczne UWM – parter, ul. Obitza 1
10.00-10.05
– Powitanie gości Monika Falej Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
10.05-10.15 – Wystąpienie Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza
10.15-10.25  – Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

10.25-10.55 – Wykład: Jerzy Boczoń (dyrektor Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku) Sektor pozarządowy jako pracodawca i miejsce budowania kariery zawodowej

10.55-11.50 – Rozstrzygnięcie konkursów Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowej” i „Trzeci sektor w mediach
11.50-12.00 – Uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powołania Akademickiego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

12.00-12.15Przerwa kawowa

 

W trakcie Forum w holu Auli Teatralnej odbędą się:

  • Targi Organizacji Pozarządowych – „NGO na TOPie”
  • Targi Pracy Wolontaryjnej

12.15 – 14.30 równolegle:
I.  IV Sesja naukowaAula Teatralna (Centrum Humanistyczne)
II. Warsztaty „Model efektywnej kontraktacji usług społecznych” (sala 130, I piętro, Centrum Humanistyczne)
III. Debata akademicka „Wolontariat międzynarodowy – narzędzie budowania doświadczenia zawodowego” (sala 30 parter, Centrum Humanistyczne)

Szczegółowy program debaty dostępny tu:

http://rodm-olsztyn.pl/zapraszamy-na-debate-wolontariat-miedzynarodowy-narzedzie-budowania-doswiadczenia-zawodowego/

IV Sesja naukowa

12.15 – 14.15 Sesja naukowa – Aula Teatralna (Centrum Humanistyczne)

12.15-12.30dr Majka Łojko (WNS UWM) Ekonomia społeczna w praktyce pracy socjalnej – w stronę rozwiązań systemowych przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego bezrobotnych

12.30-12.45mgr Katarzyna Siewicz (WNS UWM) Rola i zadania organizacji pozarządowych w integracji społecznej Romów na przykładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego

12.45-13.00mgr Jerzy Kawa (WPiA UWM), Tomasz Opar (WNT UWM) Wybrane problemy tworzenia i funkcjonowania współczesnej organizacji trzeciego sektora

13.00-13.15dr Michał Hejbudzki (WPiA UWM) Prawne uwarunkowania działalności w Polsce organizacji ekologicznych w procesie realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych

13.15-13.30mgr Martyna Seroka (WPiA UWM) Aktywność Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

13.30-13.45dr Jakub Zięty (WPiA UWM) Spółka handlowa jako organizacja pożytku publicznego

13.45-14.00dr Justyna Krzywkowska (WPiA UWM) Podstawy prawne działalności charytatywno-opiekuńczej wybranych kościołów i związków wyznaniowych w Polsce

14.00-14.15Podsumowanie obrad i dyskusja

14.30 – 15.00 Poczęstunek

 

Forum jest współorganizowane w ramach projektów:
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn,
realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
„Konferencja naukowa – Perspektywy rozwoju sektora NGO” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Debata akademicka finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Program można pobrać tu:

program Konf. NGO 2014 i Forum 22.10.2014

Plakat z programem debaty można pobrać tu:

PALAKAT-PDF