Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY

W skład modułu językoznawczego wchodzą następujące przedmioty:

 

Cykl 2019L

Cykl 2020Z

Studia I stopnia

(studia licencjackie)

 

wstęp do językoznawstwa  - gramatyka opisowa języka niemieckiego

- wiedza o akwizycji i nauce języków

- proseminarium językoznawcze

- historia języka niemieckiego

- gramatyka kontrastywna

 

 

- wstęp do językoznawstwa

gramatyka opisowa języka niemieckiego

- wiedza o akwizycji i nauce języków obcych

- proseminarium językoznawcze

- historia języka niemieckiego

- gramatyka kontrastywna

- wybrane zagadnienia językoznawcze

- wykład monograficzny językoznawczy

- wprowadzenie do frazeologii


 

Studia II stopnia

(studia magisterskie)

 

językoznawstwo stosowane

- metodologia badań językoznawczych

- komunikacja interkulturowa

- wykład monograficzny: wstęp do psycholingwistyki

- zajęcia specjalizacyjne: lingwistyka tekstu

- zagadnienia akwizycji języków

- nowe trendy w językoznawstwie

 

- zajęcia specjalizacyjne językoznawcze I  (lingwistyka ogólna, lingwistyka stosowana, lingwistyka tekstu)

- zajęcia specjalizacyjne językoznawcze II (lingwistyka stosowana, onomastyka, słowotwórstwo)

- komunikacja interkulturowa

- wykład monograficzny językoznawczy

- metodologia badań językoznawczych

- nowe trendy w językoznawstwie

- przedmiot do wyboru (wybrane zagadnienia z frazeologii)

 

 

Cel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w zakres modułu językoznawczego jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę jak i umiejętności praktyczne w zakresie językoznawstwa ogólnego i stosowanego w oparciu o ustalenia językoznawstwa germańskiego.

Treści kształcenia obejmują:

 • wiedzę z zakresu poszczególnych działów lingwistyki takich jak m.in.: fonetyka i fonologia, morfologia, słowotwórstwo, składnia, lingwistyka tekstu, socjolingwistyka, pragmalingwistyka, psycholingwistyka, semantyka, onomastyka, leksykografia, języki fachowe, glottodydaktyka, translatoryka, lingwistyka kontrastywna.
 • wiedzę z zakresu metodologii językoznawstwa, m.in.: językoznawstwo wśród innych nauk, nauka humanistyczna czy przyrodnicza, cechy specyficzne badań humanistycznych.
 • wiedzę na temat rodzajów gramatyk i poszczególnych dyscyplin lingwistycznych.
 • wiedzę z zakresu glottodydaktyki jako nauki o akwizycji języka, kształcenia językowego w polskim systemie edukacji i w polityce europejskiej, poznawczych i społecznych uwarunkowań akwizycji języka ojczystego, wpływu czynników indywidualnych na akwizycję języka drugiego/obcego
 • wiedzę na temat metodologii językoznawstwa historycznego, etapów rozwoju języka niemieckiego, wpływu j. niemieckiego na inne języki europejskie oraz innych języków (w tym także języka polskiego) na język niemiecki.
 • wiedzę na temat metodologii badań kontrastywnych
 • wiedzę na temat komunikacji interkulturowej
 • wiedzę z dziedziny najnowszych kierunków badań lingwistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem mediolingwistyki
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl