Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kwalifikacje absolwenta




Absolwent studiów pierwszego stopnia

kierunku filologia w zakresie: filologia germańska lub specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie filologii germańskiej, specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego, lingwistyki stosowanej, innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych.

Absolwent filologii germańskiej jest przygotowany do rozpoczęcia działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego. Może pracować przykładowo w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, urzędach, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w turystyce i sektorze usług.

Absolwent specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego posiada podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego oraz umiejętności psychopedagogiczne i dydaktyczne. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach każdego typu, a także do prowadzenia szkoleń i kursów językowych z zakresu języka niemieckiego. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Do uzyskania uprawnień zawodowych do nauczania języka niemieckiego w szkołach publicznych wymagana jest jednak kontynuacja tej specjalności na studiach II stopnia.


Absolwent studiów drugiego stopnia

kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej lub specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia i tytuł zawodowy magistra, który uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą, który posiada bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie, odpowiadającą poziomowi biegłości językowej C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest znawcą kultury i cywilizacji niemieckiego obszaru językowego - ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury oraz historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także specjalistyczne umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji oraz tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

Ponadto absolwent filologii germańskiej posiada wiedzę i umiejętności, umożliwiające wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Ma szeroki zasób słownictwa fachowego oraz frazeologii warunkujących poprawne tłumaczenie tekstów w zakresie tematyki społeczno-politycznej, ekonomii, biznesu, reklamy, turystyki i hotelarstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, prawa i sądownictwa, współpracy transgranicznej. Jest przygotowany do rozpoczęcia działalności zawodowej w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego. Może pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji na specjalistycznym poziomie. Nabyte umiejętności umożliwiają także pracę w turystyce i sektorze usług, wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego i komunikacji interkulturowej.

Dodatkowo absolwent specjalności nauczycielskiej ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego oraz umiejętności psychopedagogiczne i dydaktyczne. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel języka niemieckiego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek, a także prowadzenia specjalistycznych szkoleń i kursów językowych z zakresu języka niemieckiego. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

 



FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl