Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kliknij tu! INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓWNie zwlekaj i zapoznaj się z ofertą Katedry Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie już dziś
ZAPRASZAMY!

W roku akademickim 2019/2020 Katedra Filologii Germańskiej
oferuje poszczególne formy i stopnie kształcenia:Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) - 6 semestrów

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) - 4 semestry


Na studiach pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych na kierunku FILOLOGIA oferujemy:

1. specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego

2. filologię germańską

Od roku 2019/20120 jedynie ukończenie pięcioletnich studiów specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego (3 lata studiów I stopnia + 2 lata studiów magisterskich) uprawnia absolwentów do nauczania języka niemieckiego w szkołach publicznych każdego typu.

WAŻNE!

Na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), specjalność filologia germańska, przyjmujemy również osoby, które nie zdawały egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, a także te, które uczyły się języka niemieckiego poza systemem szkolnym, i w związku z tym nie mają tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Do aktywnego udziału w zajęciach akademickich wymagana jest jednak podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Jeśli kandydat posiada certyfikat C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z języka niemieckiego, to nie jest konieczne posiadanie dyplomu ukończenia germanistycznych studiów I stopnia, aby rekrutować się na studia magisterskie w zakresie filologii germańskiej. Na specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania języka niemieckiego w celu nabycia uprawnień do nauczania języka niemieckiego od roku 2019/2020 wymagane będzie ukończenie łączne pięcioletnich studiów w tym zakresie, tj. trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) i dwuletnich studiów magisterskich.

Germanistykę można studiować nieodpłatnie jako drugi kierunek. Zapraszamy zatem również studentów UWM ze wszystkich innych wydziałów i kierunków studiów, którym znajomość języka niemieckiego przyda się w przyszłym życiu zawodowym!

O warunkach rekrutacji na studia I stopnia dowiesz się w zakładce: kryteria kwalifikacji studia I stopnia lub na stronie uniwersytetu.

O warunkach rekrutacji na studia II stopnia dowiesz się w zakładce: kryteria kwalifikacji studia II stopnia i na stronie uniwersytetu.


Informacje ogólne

Czy wiesz, że posiadamy bardzo bogatą ofertę przedmiotów w zakresie praktycznej nauki języka? Mało która germanistyka w Polsce oferuje aż tak wiele godzin praktycznych. To nasza ogromna zaleta!

Przedmioty wchodzące w zakres praktycznej nauki języka niemieckiego to: pisanie, słuchanie, fonetyka, konwersacje, leksyka, gramatyka praktyczna, język specjalistyczny (prawniczy/ ekonomiczny).

Na specjalności filologia germańska oferujemy dodatkowo przedmioty przygotowujące do zawodu tłumacza: tłumaczenie ustne i pisemne, translatoryka, teorie tłumaczeń.

Na specjalności nauczycielskiej, oprócz przedmiotów praktycznych, studenci uczęszczają na zajęcia z pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki, które przygotowują ich do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na obu specjalnościach doskonalimy umiejętności poprawnego posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie. Studenci poznają literaturę krajów niemieckiego obszaru językowego oraz historię i kulturę Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) studenci doskonalą sprawności językowe oraz poszerzają wiedzę z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie kształcenia na UWM kliknij tutaj.


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl