Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
MODUŁ LITERATUROZNAWCZY

W skład modułu literaturoznawczego wchodzą następujące przedmioty:

I. Studia I stopnia (licencjackie)

- Wstęp do literaturoznawstwa
- Historia literatury krajów niemieckojęzycznych (2 semestry)
- Wybrane zagadnienia literatury (3 semestry), w tym: Tematy i motywy literackie w ujęciu antropologicznym / Tematy i motywy literackie w ujęciu historycznoliterackim / Tematy i motywy literackie w ujęciu międzygatunkowym)
- proseminarium literaturoznawcze
- Wykład monograficzny literaturoznawczy
- seminarium licencjackie literaturoznawcze


II. Studia II stopnia (Magisterskie)

- Wybrane teorie i metody literaturo- i kulturoznawcze
- Przedmiot do wyboru: Literatura austriacka
- Współczesne trendy w literaturze
- Zajęcia specjalizacyjne literaturoznawcze
- seminarium magisterskie

Cel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w zakres modułu literaturoznawczego jest zapoznanie studentów z literaturą niemieckojęzyczną (w ujęciu historycznym, synchronicznym i diachronicznym)), ze współczesną literaturą i kulturą, związkami literatury niemieckojęzycznej z literaturą polską i innymi dyscyplinami, zapoznanie z teoriami i metodami pracy z tekstem literackim i przygotowanie do pisania pracy dyplomowej z zakresu literaturoznawstwa.

Treści kształcenia obejmują:

wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (gatunki literackie, metody literaturoznawcze, analiza i interpretacja tekstu literackiego)
wiedzę z zakresu historii literatury niemieckojęzycznej (epoki literackie, główni przedstawiciele i teksty literackie)
wiedzę na temat współczesnej literatury niemieckojęzycznej (w tym teatr i dramat)
wiedzę na temat najnowszych kierunków badań w literaturoznawstwie i powiązanie tych badań z naukami kulturoznawczymi (gender studies, new historicism, postkolonializm, literatura feministyczna, literatura a media)
wiedzę na temat teorii i metod interpretacji tekstów literackich


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl