Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Instrukcja praktyk przedmiotowo metodycznych (nauczenie języka niemieckiego)

Dotycząca praktyki przedmiotowo-metodycznej ciągłej dla studentów III Filologii Germańskiej odbywanej w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych  w styczniu / lutym 2014 r.

Zgodnie z planem studiów i wytycznymi ministerstwa w sprawie praktyki przedmiotowo-metodycznej studenci zobowiązani są do realizacji następujących zadań:

Cele praktyk

2-tygodniowa praktyka przedmiotowo metodyczna obejmuje 60 godzin, po 30 godzin w każdym z tygodni. W trakcie odbywania praktyki studenci powinni zapoznać się z programem nauczania na III lub IV etapie edukacyjnym, hospitować lekcje języka niemieckiego, asystować nauczycielowi (szkolnemu opiekunowi praktyk) oraz przeprowadzić samodzielnie co najmniej 25 takich lekcji w różnych klasach (w okresie dwóch tygodni).

Poza tym studenci powinni poznać:

 • organizację pracy nauczyciela (plan pracy)
 • dokumentację klasy - dziennik klasy, arkusze ocen i inne
 • dokumentację pracy nauczyciela - plan pracy szkoły, rozkłady materiału nauczania, konspekty i scenariusze lekcji, plan awansu zawodowego itd.
 • podręczniki z których korzystają uczniowie i nauczyciele
 • poradniki metodyczne opracowane dla nauczycieli języka niemieckiego
 • zadania poszczególnych pracowników szkoły (zadania i obowiązki dyrektora, pracowników sekretariatu, biblioteki, pedagoga szkolnego itp.)

I. Sprawy organizacyjne

Student zgłasza się w wyznaczonej szkole w pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki o godz. 8°° rano, przedstawia się dyrektorowi szkoły i szkolnemu opiekunowi praktyki. Na spotkaniu zorganizowanym w pierwszym dniu przez dyrektora szkoły z udziałem   wyznaczonego opiekuna praktyk, ustala się okresowy plan zajęć, który student przesyła (lub składa w sekretariacie) w pierwszych dniach od rozpoczęcia praktyki na adres:

Katedra Filologii Germańskiej, ul. Kurta Obitza 1 , 10-725 Olsztyn

 1. Studenta obowiązuje 30-godzinny tydzień pracy  (60 godz. w ciągu 2 tygodni). Na te godziny składają się godziny hospitowane, pomoc nauczycielowi w przeprowadzanych przez niego zajęciach, godziny samodzielnie przeprowadzonych zajęć jak również godziny przeznaczone na przygotowanie lekcji, jej omówienie, przygotowanie i sprawdzanie sprawdzianów oraz inne czynności wykonywane w szkole.
 2. Student zobowiązany jest do sumiennego wykonywania zadań dydaktyczno-wychowawczych, przestrzegania przyjętego w szkole trybu i porządku oraz przepisów o dyscyplinie pracy.
 3. Student sumiennie przygotowuje się do zajęć, a w trakcie ich przeprowadzania wchodzi w rolę nauczyciela.

II. Zadania szczegółowe

Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk, w którym wyszczególnia on zajęcia, w których uczestniczył (hospitacje, zapoznanie się z dokumentacją szkoły i    nauczyciela, przeprowadzone zajęcia, uczestnictwo w radach, spotkaniach z rodzicami itd.).

 1. Zajęcia hospitowane student poprzedza wpisem: „Hospitacja lekcji w klasie....(np. 2a)”, natomiast lekcje przeprowadzone samodzielnie poprzedza zapisem „Przeprowadzenie lekcji w klasie...” Zaraz po tym – podany zostaje temat lekcji.
 2. Student wpisuje pojedyncze godziny swojej pracy w dzienniczku praktyk,  (godziny te zwierają się w godzinach pracy szkoły. Proszę nie wpisywać godzin wieczornych jak np. 20, 21)
 3. Student zachowuje 30-sto godzinny tydzień praktyk (Nie można zrealizować w jednym tygodniu 40-stu godzin, a w kolejnym 20-stu)
 4. W ciągu pierwszych 2 dni student odbywa hospitacje, które powinny obejmować wyłącznie przedmioty kierunkowe.
 5. W ciągu 2 tygodni student ma prawo do jednego dnia wolnego. (w uzasadnionych przypadkach)
 6. Student zobowiązany jest w ciągu 2 tyg. praktyki do samodzielnego przeprowadzenia co najmniej 25 godzin lekcyjnych, nie więcej jednak niż 5 godzin dziennie.
 7. Każda prowadzona przez studenta lekcja powinna być poprzedzona konsultacją z nauczycielem w celu przedyskutowania przedstawionej w konspekcie lekcji, tematu, związanym z nim doborem treści i zaplanowanych kroków dydaktycznych. Akceptacja nauczyciela konspektu lekcji jest zezwoleniem na jej przeprowadzenie.
 8. Przeprowadzone przez studenta lekcje powinny być na bieżąco omawiane i oceniane przez nauczyciela w formie krótkiej notatki pod konspektem.
 9. W ostatnim dniu praktyki następuje podsumowanie praktyk przez szkolnego opiekuna, który zapoznaje studenta z opinią, o jego praktyce w szkole. Opinię tę opiekun zamieszcza w dzienniku praktyk.
 10. Opiekun praktyk z ramienia UWM ma prawo do skontrolowania studenta w czasie odbywania przez niego praktyki.

Praktyka  stanowi  nieodłączną część procesu  dydaktyczno-wychowawczego studentów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu w celu uzyskania specjalności nauczycielskiej.

Po odbyciu praktyki studenci składają w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2014 r. pełną dokumentację praktyki, do której należą

 • Dziennik praktyk z wypełnionymi rubrykami, pieczątkami szkoły oraz opinią nauczyciela przedmiotu dotyczącą pracy studenta na lekcjach i jego udziału w zajęciach pozalekcyjnych (Ważna jest pieczątka przy opinii). W dzienniku powinien być udokumentowany 30- godzinny tydzień pracy
 • 10  konspektów przeprowadzonych lekcji, które zostały zaakceptowane przez szkolnego opiekuna praktyki (takie konspekty powinny być podpisane przez opiekuna praktyk i ewentualnie zawierać jego uwagi).

Wszelkie uchybienia od planu praktyki – skutkują jej nie zaliczeniem. W takim przypadku praktyka powinna być powtórzona.

Zaliczenia i wpisu do indeksu dokonuje opiekun praktyki z ramienia Katedry Filologii Germańskiej –  dr Joanna Targońska

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl