Władze

Dyrektor

dr mult. Jacek Janusz Mrozek 

 

e-mail: jacek.mrozek@uwm.edu.pl, dyrektor.filia@uwm.edu.pl

Telefon:+48 87 621-60-76

 

Funkcję Dyrektora Filii UWM w Ełku na kadencję 2020-2024 pełni dr mult. Jacek Janusz Mrozek, który zatrudniony jest w UWM na stanowisku badawczo-dydaktycznym adiunkta od 1 października 2005 r. Dyrektor Filii wykonuje zadania Dziekana określone w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie.

 

ŻYCIORYS

Jacek Janusz Mrozek – doktor wielokrotny (dr mult. – z języka łacińskiego doctor multiplex), nauczyciel akademicki, prawnik, samorządowiec, urzędnik państwowy, kapitan Wojska Polskiego.

Edukacja 

Początkiem edukacji był roczny pobyt w Państwowym Przedszkolu w podkętrzyńskim Karolewie (tzw. „zerówka” – 1980/81). Przez następnych sześć lat kształcił się w Szkole Podstawowej w rodzinnej wsi Czerniki, a przez ostatnie dwa lata w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kruszewcu, gdzie otrzymał świadectwo ukończenia tego etapu edukacji (1989). W 1992 r. skończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Budowlanych w Ełku, uzyskując zawód hydraulika, a w 1995 Technikum Budowlane na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół nr 2 w Ełku, gdzie zdał też egzamin dojrzałości. W 1998 roku zdobywa wykształcenie wyższe, kończąc studia pierwszego stopnia w Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Ełku (kwalifikacje katechety), a w 2001 roku uzyskuje tytuł zawodowy magistra teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dwa lata później – zgodnie z zasadami studiów teologicznych – kończy studia pomagisterskie w zakresie teologii apostolstwa i otrzymuje kanoniczny licencjat naukowy (2003). Już rok później broni pracę doktorską na UKSW w Warszawie i uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2004). Niespełna rok później na tym samym uniwersytecie broni kolejną rozprawę doktorską i zdobywa stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej (2005). W 2005 roku otrzymał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, a w 2012 – po obronie pracy doktorskiej na UWM w Olsztynie – po raz trzeci został doktorem, tym razem nauk prawnych w zakresie prawa o specjalności prawo administracyjne.

Inne studia, szkolenia i kursy specjalistyczne 

W roku 2000 ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w tym samym roku uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2004 roku odbył szkolenie na członków zarządów i rad nadzorczych i zdał odpowiedni egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa. W roku 2011 ukończył studia podyplomowe z zakresu kontroli, nadzoru i audytu wewnętrznego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, w 2012 zdobył dwa dyplomy studiów podyplomowych: z zakresu stosunków międzynarodowych i administracji w Collegium Civitas i Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Master of Bussines Administration (MBA) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W tym samym 2012 roku ukończył aplikację kontrolerską i zdał egzamin w Najwyższej Izbie Kontroli.

Stopnie wojskowe 

Po ukończeniu kursu oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zdał egzamin oficerski (2016) i postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy nr 36 z dnia 8 czerwca 2017 mianowany został oficerem (podporucznikiem) Wojska Polskiego. W tym samym roku ukończył kurs przekwalifikowania wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, a w 2018 roku został mianowany na stopień porucznika. W 2019 roku odbył kolejny kurs doskonalenia wojskowego – w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2020 r. został mianowany na stopień kapitana.

Kariera zawodowa 

Pierwsze lata pracy związane są z Ełkiem. W latach 1997-1999 był dyrektorem biura poselskiego posła na Sejm RP Henryka Goryszewskiego (Wicepremiera i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego), organizatorem jego pracy poselskiej w województwie suwalskim. W Ełku pełnił także funkcje zastępcy dyrektora Ełckiego Centrum Kultury, kierownika Działu Turystyki, Wypoczynku i Rekreacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dyrektora założonego w 2002 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. W latach 2002-2005 pracował jako nauczyciel kontraktowy i mianowany w ełckich szkołach ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół nr 5 oraz Zespole Szkół nr 1. W 2007 roku sprawował funkcję Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego. W tym czasie prowadził już działalność na niwie akademickiej. W latach 2010-2014 był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli kolejno na stanowiskach: starszego inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty kontroli państwowej.

Kariera akademicka i dorobek naukowy 

W latach 2005-2016 prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego. Równolegle w latach 2006-2018 pracował jako wykładowca akademicki w ełckiej Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, na Wydziale Zamiejscowym w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Od 2016 roku pracuje w Filii w Ełku UWM w Olsztynie, początkowo jako kierownik Katedry Geodezji i Administracji, kierownik Katedry Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierownik Katedry Nauk Społecznych i Administracyjnych, wicedyrektor, a od 2020 jako dyrektor tej placówki. W czasie swojej pracy na UWM sprawował szereg różnych funkcji, w tym m.in. opiekuna roku, koordynatora ds. utworzenia nowych kierunków studiów, wydziałowego kierownika praktyk, członka Rady Wydziału, członka Rady Rektorskiej, członka Rady Edukacyjnej, członka Senatu i różnych komisji uczelnianych.

Ponadto jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zamiejscowym w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej. Pełni tam funkcje członka Rady Wydziału, kierownika katedry i opiekuna studenckiego koła naukowego.

W trakcie swojej działalności dydaktyczno-naukowej opublikował m.in. 8 monografii, 7 opracowań, 2 bibliografie, 13 prac zbiorowych, których był redaktorem, 11 rozdziałów w monografiach zbiorowych, 30 artykułów naukowych, 4 glosy i 7 recenzji naukowych. Jest ponadto autorem podręcznika akademickiego, 2 skryptów oraz 10 recenzji wydawniczych. Jego dorobek dydaktyczny i naukowy wzbogaca poprowadzenie w roli promotora blisko 200 prac licencjackich i magisterskich oraz sporządzenie ok. 300 recenzji takich prac.

W swojej karierze naukowej uczestniczył w ponad 70 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, podczas których wygłosił 35 referatów.

Praktyka prawnicza 

W latach 2008-2010 prowadził Kancelarię Prawną „Suprema Lex” oraz sprawował funkcję dyrektora ełckiego oddziału Kancelarii Radcy Prawnego „Togatus” w Olsztynie. Od 2014 roku na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości zajmował stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku. W dniu 7 lutego 2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wpisała go na listę Adwokatów pod numerem WAW/Adw/6805. Obecnie wykonuje zawód Adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie z filią w Ełku. W 2021 r. Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła do Prezydenta RP z wnioskiem o powołanie jego osoby na urząd Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Działalność publiczna 

W latach 1998-2002 pełnił funkcję radnego powiatu ełckiego, a w 2006 roku zdobył mandat radnego miejskiego, który złożył w 2007 w związku z objęciem funkcji Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Był członkiem rad nadzorczych fabryki Sklejka-Pisz S.A. w Piszu oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej. W 2016 został przewodniczącym rady nadzorczej Radia Olsztyn S.A., a w 2019 został członkiem rady nadzorczej Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, Towarzystwa Naukowego Wschodoznawców, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.

Zainteresowania sportowe 

Spośród kilku uprawianych dyscyplin największe sukcesy odniósł w kolarstwie, wielokrotnie wygrywając wyścigi szosowe i przełajowe. W barwach LKS „PRIM” Ełk startował z powodzeniem w zawodach sportowych oraz otrzymał powołanie do kadry narodowej. Po zakończeniu kariery zawodniczej udzielał się w działalności społecznej, m.in. jako przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Powiecie Ełckim, prezes Klubu Kolarskiego w Ełku, Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego w Olsztynie i Członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego w Warszawie.

Rodzina 

Urodził się 22 maja 1974 roku w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) w rodzinie Czesława i Genowefy Mrozków jako najmłodsze dziecko z trójki rodzeństwa (dwie siostry, Agnieszka i Urszula). W rodzinie matki (zd. Żelazna) kultywuje się tradycje szlacheckiego rodu Momot herbu Biberstein. W roku 2006 zawarł związek małżeński z Anną Mrozek zd. Kaplińską. Syn Nikodem studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Odznaczenia 

W swojej kariery zawodowej uzyskał dziesiątki nagród, wyróżnień i odznaczeń: 

 • Złoty Krzyż Zasługi (2021)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2013)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Stanisława (2021)
 • Krzyż Komandorski Orderu Świętego Stanisława (2020)
 • Brązowy Krzyż za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy (2020)
 • Krzyż Polowy Kościoła Polskokatolickiego (2019)
 • Medal za Wzorową Służbę na Rzecz Wojska Polskiego (2019)
 • Medal Budowniczych Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (2020)
 • Złoty Medal Zasłużony dla Obrony Terytorialnej (2019)
 • Srebrny Medal Zasłużony dla Obrony Terytorialnej (2018)
 • Medal pamiątkowy 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich (2019)
 • Złoty Medal Pamiątkowy 50. Rocznicy Śmierci gen. broni Władysława Andersa (2021)
 • Medal za Zasługi dla Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich (2020)
 • Medal Zasłużonym Fundacji Regiment (2021)
 • Złoty Medal Dziękczynny Miłosierdzia Bożego (2020)
 • Medal „Sport w Służbie Ojczyzny” (2019)
 • Order bł. ks. Władysława Miegonia (2020)
 • Krzyż Oficerski Orderu św. Jana Nepomucena (2019)
 • Krzyż za Zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża (2020)
 • Odznaka Związku Oficerów Rezerwy RP im. J. Piłsudskiego (2019)
 • Krzyż Szlachecki (2020)
 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2017)
 • Wielokrotne Nagrody Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2017, 2018, 2019, 2021).