TŻIŻCZ

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

JEST DLA OSÓB, KTÓRE…

pasjonuje żywność, są zainteresowane zrozumieniem złożoności procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji żywności, chcą  poznać tajniki smaku i innych cech sensorycznych żywności, a także są zainteresowane aspektem wytwarzania żywności bezpiecznej, jak najlepszej jakości oraz wartości odżywczej

POSZUKUJĄ …

programu, który zapewni im umiejętności niezbędne do wpływania na rynek żywności oraz pomoże poprawić jakość życia ludzi, dzięki dogłębnemu zrozumieniu procesów związanych z wytwarzaniem żywności i wprowadzaniem jej na rynek.

CHCĄ ZOSTAĆ ...

  • technologiem,
  • głównym technologiem,
  • kierownikiem produkcji,
  • menedżerem ds. jakości,
  • pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego

NASZA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TO WYJĄTKOWY KIERUNEK:

Programy studiów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOSĆI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia zostały opracowane z myślą o zdobywaniu doświadczenia akademickiego, w oparciu o ekspercką wiedzę pracowników Wydziału Nauki o Żywności oraz o  przeprowadzane przez nich badania, a także dzięki silnej współpracy  naszego wydziału z  otoczeniem gospodarczym oraz praktykami. 

TECHNOLOGIA ŻYWNOSĆI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA to kierunek na którym  młodzi ambitni adepci technologii żywności  zdobywają  umiejętności, niezbędne na drodze stawania się  profesjonalistami zdolnymi do stawienia czoła prawdziwym wyzwaniom.

Wydział Nauki o Żywności współpracuje z przemysłem już od 75 lat  i jest kuźnią kadr dla przemysłu spożywczego, zwłaszcza mleczarskiego. Wielu wyjątkowych  pracowników przemysłu spożywczego oraz organów kontroli i nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności szczyci się ukończeniem kierunku  właśnie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dzięki praktycznym metodom nauczania, w oparciu o doskonałą i nowoczesną  infrastrukturę dydaktyczno – badawczą  studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich nie tylko zasmakują  czym jest studiowanie, ale także  będą realizować projekty oparte o rzeczywiste scenariusze.

Studia na naszym wydziale kończą się na pierwszym  stopniu uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, a na drugim stopniu magistra inżyniera. To są wiedza i umiejętności weryfikowane przez rynek pracy.

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA na Wydziale Nauki o Żywności UWM przeszedł znakomicie ewaluację (2019). Polska Komisja Akredytacyjna w raporcie oceniającym podkreśliła bardzo dobre przygotowanie absolwentów do zawodu. Wyniki ewaluacji są ważne przez najbliższe 6 lat.

Portal OTO UCZELNIE o kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  pisze tak: https://www.otouczelnie.pl/artykul/1428/Technologia-zywnosci-i-zywienie-czlowieka

"Wysoko pozytywna ocena Polskiej Komisji Kakredytacyjnej"; Dowiedz się więcej:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/technologia-zywnosci-zywienie-czlowieka-swietnie-ocenie-pka

Zakresy kształcenia na II stopniu kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 

  1. absolwent zakresu kształcenia: żywienie człowieka posiada wiedzę związaną zasadami prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego.
  2. absolwent zakresu kształcenia: inżynieria przetwórstwa żywności jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich we wszystkich branżach przemysłu spożywczego.
  3. absolwent zakresu kształcenia: inżynieria przetwórstwa żywności (oferta w języku angielskim) jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich we wszystkich branżach przemysłu spożywczego
  4. absolwent zakresu kształcenia: technologia żywności posiada wiedzę związaną z przetwarzaniem żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego. 

Absolwent studiów II stopnia ma zaawansowane umiejętności i wiedzę w realizowanym zakresie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Masz więcej pytań pisz: rekrutacja.wnoz@uwm.edu.pl

Opłata rekrutacyjna85 zł (termin na wniesienie: do 16.02.2021 r.)

więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2020/oplata-rekrutacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne:

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych inżynierskich) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia:

·         Bioinżynieria produkcji żywności

·         Biotechnologia

·         Gastronomia - sztuka kulinarna

·         Inżynieria chemiczna i procesowa

·         Inżynieria przetwórstwa żywności

·         Ogrodnictwo

·         Rolnictwo

·         Rybactwo

·         Technologia żywności i żywienie człowieka

·         Towaroznawstwo

·         Zarządzanie i inżynieria produkcji

·         Zootechnika

Wymagany tytuł inżyniera, lub magistra inżyniera

Inne (inżynierskie) – postępowanie zgodnie z procedurą  WSZJK-PD-NoŻ-1 dostępną na stronie Wydziału w zakładce Wydziałowe Procedury Zapewniania Jakości Kształcenia

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Zaświadczenie należy dostarczyć do 16.02.2021 r. do godz. 15.00

Po zakwalifikowaniu na studia (ogłoszenie list kandydatów: dnia 18.02.2021 r. o godz. 10.00) w celu potwierdzenia chęci studiowania należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2. xero-kopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego poświadczonej za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu),

3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia),

4. 1 szt. fotografii o wymiarach 35x45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB STUDIÓW MAGISTERSKICH,  wg zaświadczenia z UWM (wystawiane przez Dziekana WNoŻ)

w/w dokumenty należy dostarczyć do 19.02.2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

Przyjmowanie dokumentów w godz. 8.00 - 15.00

Pl. Cieszyński 1 (bl 43), pok. 04

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności,

 tel.: 89 523 47 03  - IRK;

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rych@uwm.edu.pl 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.