Technologia żywności i żywienie człowieka – świetnie w ocenie PKA

zajęćia w hali technologicznej WNoŻ
Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Nauki o Żywności UWM przeszedł znakomicie ewaluację. Polska Komisja Akredytacyjna w raporcie oceniającym podkreśliła bardzo dobre przygotowanie absolwentów do zawodu.

Wydział Nauki o Żywności poddał ocenie programowej kierunek technologia żywności i żywienie człowieka. Polska Komisja Akredytacyjna oceniała go już według nowych zasad, biorąc pod uwagę aż 10 kryteriów. Raport z oceną kilka dni temu trafił na biurko dziekan WNoŻ, prof. Małgorzaty Darewicz. PKA kierunek oceniła wysoko.

- Polska Komisja Akredytacyjna przebywała na naszym wydziale od 18 do 19 października 2019 r. Była to pierwsza akredytacja programowa kierunku według nowych wytycznych, więc musieliśmy wypracować nowe wzorce przy przygotowywaniu dokumentacji. Bardzo pomogło nam tu Biuro ds. Kształcenia. Eksperci przejrzeli dokumentację dotyczącą prowadzenia studiów, prace dyplomowe (wybierane losowo), wizytowali zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w laboratoriach, hali technologicznej i centrum dietetyki i biooceny żywności - mówi dr hab. Sylwia Tarczyńska, prof. UWM, prodziekan ds. kształcenia.

Ewaluacja przebiegała już według nowych zasad wytyczonych w ustawie 2.0. Ocenie podlegały m.in. konstrukcja i realizacja programu studiów, kompetencje nauczycieli, infrastruktura i zasoby edukacyjne - np. laboratoria, dostęp do zasobów bibliotecznych, czyli wszystkie elementy ułatwiające studiowanie. PKA oceniała również współpracę z firmami i przedsiębiorstwami, umiędzynarodowienie kształcenia, dostęp do agend kulturalnych na wydziale, współpracę z biurem karier.

W końcowej ocenie PKA kierunek technologia żywności i żywienie człowieka wypadł znakomicie. PKA szczególnie wysoko oceniła inżynierskie kształcenie na wydziale.

- Wizytacja zakończyła się sukcesem. W raporcie zespołu oceniającego zwrócono zwłaszcza uwagę na bardzo dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wysoki stopień umiędzynarodowienia. Bardzo wysoko oceniono też naszą infrastrukturę. Nasza hala technologiczna oraz Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności to ewenement w skali kraju - podkreśla prof.  Tarczyńska.

Na kluczowe znaczenie dobrej współpracy wydziału z firmami dla podnoszenia jakości kształcenia zwraca uwagę prof. Małgorzata Darewicz, dziekan WNoŻ.

- Studia na naszym wydziale kończą się na I st. uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, a na II st. magistra  inżyniera, więc na elementy kształcenia inżynierskiego musimy zwracać dużą uwagę. To są wiedza i umiejętności weryfikowane przez rynek pracy. Te kompetencje są nie do zdobycia bez współpracy z otoczeniem gospodarczym. Mam na myśli nie tylko przemysł spożywczy, ale i jednostki zajmujące się bezpieczeństwem, oceną, analizą, certyfikacją żywności oraz wszelkimi aspektami żywienia. Mamy ponad 100 umów zawartych z firmami i przedsiębiorstwami - zaznacza prof. Darewicz.

Wydział Nauki o Żywności współpracuje z przemysłem już od 75 lat i jest kuźnią kadr dla przemysłu spożywczego, zwłaszcza mleczarskiego. O ścisłe kontakty z branżą spożywczą dbały wszystkie władze dziekańskie od momentu powstania wydziału. Wydział organizuje też najważniejsze krajowe seminaria i sympozja poświęcone technologii w przemyśle spożywczym.

- Mamy kontakty trwające już wiele lat. Wielu pracowników przemysłu spożywczego oraz organów kontroli i nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności to nasi absolwenci. Ta współpraca obejmuje opiniowanie koncepcji nowych kierunków studiów, wskazywanie zapotrzebowania rynku pracy, staże studentów w przedsiębiorstwach, możliwość wykonywania tam prac dyplomowych, wyjazdy studyjne studentów oraz wykłady, które na wydziale prowadzą praktycy z branży przemysłu spożywczego. Wykłady takie to okazja, aby wspólnie teoretyk - pracownik naukowy i praktyk dali studentom pełną wiedzę o wszystkich nowinkach, które się w przemyśle spożywczym pojawiają. Studenci bardzo cenią sobie te wykłady - podkreśla dziekan Darewicz.

PKA ocenę pozytywną przyznała kierunkowi na 6 lat.

W semestrze letnim ocenie zostaną poddane kierunki gastronomia i sztuka kulinarna oraz towaroznawstwo.

mah