Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika     e-Biblioteka UWM                   Kalendarz akademicki 2014-2015               Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Dzisiaj jest

dr inż. Elżbieta Rolka

Katedra Chemii Środowiska
UWM w Olsztynie

doktor nauk rolniczych dyscyplina naukowa:
ochrona i kształtowanie środowiska
specjalności: chemia środowiska, kształtowanie środowiska
 UWM w Olsztynie

Katedra Chemii Środowiska
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Środowiska i Rolnictwa
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 4
 Tel: 0-89 523 39 13
Email:
elzbieta.rolka@uwm.edu.pl

Publikacje          Komunikaty naukowe          Dyplomanci

 

rozprawa doktorska: Wykorzystanie kompostu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu do neutralizacji zanieczyszczenia gleby kadmem
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, UWM Olsztyn, 2004 r. promotor pracy: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko


 

PUBLIKACJE

 

 1. ROLKA E., ŻOŁNOWSKI A.C. SADOWSKA M.M. 2020. Assessment of heavy metal content in soils adjacent to the DK16-route in Olsztyn (North-Eastern Poland). Pol. J. Environ. Stud.  29(6) IF2018: 1.186   https://doi.org/10.15244/pjoes/118384 
 2. ROLKA E., ŻOŁNOWSKI A.C., KOZŁOWSKA K.A. 2020. Assessment of the content of trace elements in soils and roadside vegetation in the vicinity of some gasoline stations in Olsztyn (Poland). J. Elem., 25(2) IF2018: 0.733  https://doi.org/10.5601/jelem.2019.24.4.1914
 3. ROLKA E., SZOSTEK R., GRZYBOWSKI Ł. CIEĆKO Z. 2018. The uptake and translocation of mercury in plants of white cabbage (Brassica oleracea var. capitate f. alba) grown in soil contaminated with this element. Fresenius Environmental Bulletin. 27(6): 3896-3905.
 4. ROLKA E., BERK P., KLACH-CHĘCMANOWSKA M., KOSIOREK M., ŻOŁNOWSKI A.C., 2018. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych jako potencjalne źródło metali ciężkich w glebach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska. 169(49): 93-108.
 5. ROLKA E., SZOSTEK R. 2016. Metody wykorzystywane w remediacji gleb zanieczyszczonych rtęcią. Monografia pod red. L. Falkowskiej, pt. Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 4: 151-159
 6. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., MADEJ M., WASIAK G., LISOWSKI J., ROLKA E. 2015. The long-term impact of ameliorating doses of hard coal fly ash on shaping the content of selected microelements in agricultural soil. Polish Journal of Soil Science, 48(1): 1-12.
 7. ROLKA E. 2015. Effect of soil contamination with cadmium and application of neutralizing substances on the yield of oat (Avena sativa L.) and the uptake of cadmium by this crop. J.Elem., 20(4): 975-986. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.4.810.
 8. ROLKA E. 2014. Plonowanie wybranych roślin uprawnych w warunkach zanieczyszczenia gleby kadmem oraz stosowania substancji neutralizujących. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 576: 99-109.
 9. ROLKA E. GRZYBOWSKI Ł. CIEĆKO Z., SZOSTEK R., RACHUBA A. 2013. Reakcja łubinu żółtego na zanieczyszczenie gleby rtęcią. Monografia pod red. L. Falkowskiej, pt. Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego: 119-128.
 10. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2011. Aluminium concentration in plants depending on soil contamination with cadmium. Ecol. Chem. Eng. A, 18(12): 1641-1649.
 11. CIEĆKO Z., ROLKA E., ŻOŁNOWSKI A.C., GRZYBOWSKI Ł., WĘGIELEWSKI D. 2010. Wozdejstwie zagraznienja poczwy rtutju na soderżanie obszczewo i nitratnowo azota w bełokoczannej kapustie. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki: 248-252.
 12. CIEĆKO Z., ROLKA E., NAJMOWICZ T., ARCHACKA A., GRZYBOWSKI Ł. 2009. Response of potato to soil contamination with mercury neutralised with soil improving substances. Ecol. Chem. Eng. A, 16(5-6): 523-530.
 13. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2008. Izmienienija sodierżanija kobalta w rastienijach pod wlijanijem zagriaznjenija poczwy kadmijem. Agrochimija i Ekołogija, 3: 211-215.
 14. CIEĆKO Z., ROLKA E., OPĘCHOWSKA M., GRZYBOWSKI Ł. 2007. Response of maize to soil contamination with mercury. Oceanological and Hydrobiological Studies. XXXVI, Supplement 3: 117-126.
 15. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2006. Effect of cadmium soil contaminationand addition of neutralizing substanceson the sodium content in plants.  Ecol. Chem. Eng. A, 13(9): 883-890.
 16. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2006. Fluctuations in the content of lead in plants as affected by soil contamination with cadmium. Pol. J. Environ. Stud. 15(2a): 23-29.
 17. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. Contamination of soil with cadmium and the nickel content in plants. Ecol. Chem. Eng. A, 12(3): 217-223.
 18. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. The magnesium content in plants on soil contaminated with cadmium. Pol. J. Environ. Stud., 14(3): 365-370.
 19. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. Zmiany zawartości miedzi w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. J. Elem., 10(2): 239-248.
 20. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Effect of soil contamination by cadmium on potassium uptake by plants. Pol. J. Environ. Stud., 13(3): 333-337.
 21. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Kształtowanie się zawartości manganu w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 715-722.
 22. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość żelaza w roślinach. Rocz. PZH 55(supl.): 169-175.
 23. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. The effect of soil contamination with cadmium on the phosphorus content in plants. Electron. J. Pol. Agricult. Univ., Environ. Develop., 7(1): http://www.ejpau.media.pl/series/ volume7/issue1/environment/art-05.html.
 24. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Wpływ zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość wapnia w roślinach. J. Elem., 9(4): 559-567.
 25. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. The effect of elevated cadmium content in soil on the uptake of nitrogen by plants. Plant, Soil, Environ. 50(7): 283-294.
 26. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E., KRAJEWSKI W., NOWEL S. 2004. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość siarki w roślinach uprawnych. W: Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju (red. Ciećko Z.). Monogr. Kom. Inż. Środ. PAN 26 (suppl.): 27-32.
 27. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2003. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość magnezu w roślinach. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 22: 89-94
 28. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2002. Pobranie cynku przez rośliny z gleby zanieczyszczonej kadmem. Zesz. Nauk. PAN „Człowiek i Środowisko”, 33: 331-337
 29. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2001. Charakterystyka chemiczna osadów ściekowych z oczyszczalni mleczarskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 477: 313-318
 30. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E., HARNISZ M. 2001. Analiz sodierżanija pitatiełnych eliemientow w otstoiach kommunałnych stocznych wod. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. II, Aktualnyje probliemy agrochimii w sowremiennych usłowiach (red. Wiłdflusz I.R.): 180-182
 31. CIEĆKO Z., RZOSKA R., ROLKA E., HARNISZ M. 2000. Wpływ zanieczyszczenia gleby kadmem na plonowanie i skład chemiczny marchwi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 889-894
 32. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., KOZON E.[1] 2000. Plonowanie i skład chemiczny kukurydzy uprawianej na glebie zanieczyszczonej kadmem. Zesz. Nauk. PAN " Człowiek i Środowisko", 26: 253-257

 

Komunikaty naukowe

 1. ROLKA E., ŻOŁNOWSKI A.C., SADOWSKA M.M. 2019. Wpływ ruchu drogowego na zawartość metali ciężkich w glebach w warunkach zróżnicowanego użytkowania i ukształtowania terenu. Mat. XX Ogólnopolskiej Konf. Nauk-Tech. Nowoczesne programy ekologiczne „Ochrona środowiska” Przepisy, Interpretacje, Trendy. Ustroń Jaszowiec 23-25 października 2019 r.: 37.  

 2. ŻOŁNOWSKI A.C., ROLKA E., WILGUCKI M. 2019. Zawartość metali ciężkich w glebach aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Olsztyna. Mat. XX Ogólnopolskiej Konf. Nauk-Tech. Nowoczesne programy ekologiczne „Ochrona środowiska” Przepisy, Interpretacje, Trendy. Ustroń Jaszowiec 23-25 października 2019 r.: 39.  

 3. Rolka E., Berk P., Klach-Chęcmanowska M., Kosiorek M., Żołnowski A.C. 2017. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych jako potencjalne źródło metali ciężkich we glebach.  Mat. III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, 12-13.10.2017 r. Zielona Góra: 96-97.

 4. Rolka E., Szostek R. 2016. Metody wykorzystywane w remediacji gleb zanieczyszczonych rtęcią. Mat. IV Mat. IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka” 11-13.05.2016 r. Gdynia: 24.

 5. Rolka E., Kozłowska K.A., Żołnowski A.C. 2016. Ocena zawartości metali ciężkich w glebach i roślinach pochodzących z okolic wybranych stacji benzynowych w Olsztynie. Mat. XVI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza  „Jawny i Utajony Niedobór Magnezu” oraz XIII Międzynarodowego Sympozjum z cyklu „Pierwiastki Śladowe w Środowisku Problemy Ekologiczne i Analityczne”, 04-06.09.2016 r. Olsztyn: 125-126.

 6. KAPCZYŃSKA M., ROLKA E. 2015. Analiza zawartości pierwiastków śladowych w roślinach, glebach i piasku z piaskownic pochodzących z terenów placów zabaw w Olsztynie. Mat. XI Międzynar. Konf. Nauk.-Tech. pt. „Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie”, Warszawa: 92.

 7. ROLKA E., GRZYBOWSKI Ł., CIEĆKO Z., SZOSTEK R. 2015. Plonowanie i skład chemiczny czarnej rzodkwi (Raphanus sativus var. niger Kerner) w warunkach gleby zanieczyszczonej rtęcią. Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie” 10.09.2015 Warszawa. 164

 8. ROLKA E., GRZYBOWSKI Ł., CIEĆKO Z., SZOSTEK R. 2015. Wpływ zanieczyszczenia gleby rtęcią na plonowanie i skład chemiczny kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba). Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie” 10.09.2015 Warszawa. 157

 9. KAPCZYŃSKA M., ROLKA E. 2015. Analiza zawartości pierwiastków śladowych w roślinach, glebach i piasku z piaskownic pochodzących z terenów placów zabaw w Olsztynie. Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie” 10.09.2015 Warszawa. 92

 10. ROLKA E. 2014. Zawartość magnezu w roślinach uprawianych w warunkach zanieczyszczenia gleby rtęcią i stosowania substancji mineralnych. Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza „Magnez – pierwiastkiem życia” 19-20.09.2014 Bydgoszcz: Journal of Elementology, Suplement (June 2014).19(2): 129-130.

 11. ROLKA E., GRZYBOWSKI Ł. CIEĆKO Z., SZOSTEK R., RACHUBA A. 2013. Reakcja łubinu żółtego na zanieczyszczenie gleby rtęcią. Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka” Gdynia: 37.

 12. CIEĆKO Z., ROLKA E., ŻOŁNOWSKI A.C., GRZYBOWSKI Ł., WĘGIELEWSKI D. 2010. Wozdejstwie zagraznienja poczwy rtutju na soderżanie obszczewo i nitratnowo azota w bełokoczannej kapustie. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki: 248-252.

 13. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2008. Zawartość glinu w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. Mat. XIII Międzynar. Konf. Nauk. „Metal ions and other abiotic factors in the environment, Kraków 12-13 maja 2008: 50.

 14. CIEĆKO Z., ROLKA E., OPĘCHOWSKA M., GRZYBOWSKI Ł. 2007. Reakcja kukurydzy na zanieczyszczenie gleby rtęcią. Mat. I Ogólnopol. Konf. Nauk. Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. Gdynia, 9-11 maja 2007: 34

 15. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2006. Fluktuacje zawartości ołowiu w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. Mat. IX Symp. Nauk. pt. „Pierwiastki śladowe - kryteria jakości środowiska przyrodniczego”, Sarnówek: 37-38.

 16. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2006. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość sodu w roślinach. Mat. IV Międzynar. Konf. Nauk. pt. „Toksyczne substancje w środowisku”, Kraków: 12.

 17. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Zanieczyszczenie gleby kadmem a zawartość niklu w roślinach. Mat. III Międzynar. Konf. Nauk. pt. „Toksyczne substancje w środowisku”, Kraków: 9.

DYPLOMANCI

Prace inżynierskie, studia stacjonarne:

 1. Michalska Alicja. 2018. Ocena zawartości metali ciężkich w wybranych produktach spożywczych – 08.03.2018.
 2. Myszkowska Milena. 2017.Wykorzystanie życicy trwałej w fitoremediacji gleby zanieczyszczonej wybranymi pierwiastkami śladowymi – 04.07.2017.
 3. Ferenc Milena. 2016. Ocena przydatności roślin w procesie oczyszczania gleb z metali ciężkich - 11.02.2016.
 4. Chalecka Dorota. 2016. Analiza zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi emitowanymi przez motoryzację – 11.02.2016.
 5. Tyszkiewicz Magdalena. 2016. Zagrożenia środowiskowe związane z wydobyciem gazu łupkowego – 11.02.2016.
 6. Kozłowska Karolina. 2015. Zawartość metali ciężkich w roślinach i glebach przylegających do wybranych stacji paliw w Olsztynie – 06. 02. 2015.
 7. Kapczyńska Marta. 2015. Zawartość metali ciężkich w roślinach i glebach z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Olsztyna – 06. 02. 2015.
 8. Szuksztul Marta. 2015. Ocena zawartości metali ciężkich w wybranych produktach spożywczych – 06. 02. 2015.

Prace inżynierski, studia niestacjonarne:

 1. Makowski Paweł. 2017. Zawartość fosforanów w wybranych wodach powierzchniowych z terenu Olsztyna – 25.09.2017.
 2. Pajer Przemysław. 2017. Produkty jednorazowego użytku oraz zaprogramowane starzenie się wyrobów zagrożeniem dla środowiska – 25.09.2017.
 3. Mostowy Artur. 2016. Porównanie metod rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi – 30.09.2016.
 4. Kusz Adrian. 2016. Energia odnawialna – korzyści i zagrożenia dla środowiska – 06.04.2016

Prace magisterskie, studia stacjonarne:

 1. Tumiłowicz Anna Marta. 2017. Ocena oddziaływania zrekultywowanego składowiska odpadów w Karpinach w gm. Sadlinki na występowanie metali ciężkich w glebach – 29.06.2017.
 2. Guzowska Gabriela Jadwiga. 2017. Oddziaływanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Dywitach na jakość wód podziemnych – 29.06.2017.
 3. Wiśniewska Marta. 2016. Analiza gospodarki odpadami w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – 28.06.2016.
 4. Berk Paulina. 2016. Ocena wpływu zrekultywowanego składowiska odpadów w Dywitach na występowanie metali ciężkich i wybrane właściwości gleb – 28.06.2016.
 5. Kolasa Justyna. 2016. Oddziaływanie składowiska odpadów w Wysiece gm. Bartoszyce na jakość wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych – 15.06.2016.
 6. Kapczyńska Marta. 2016. Kompostowanie bioodpadów przydomowych jako szansa na odzysk materii organicznej i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych – 15.06.2016.

   

[1]  - nazwisko panieńskie, obecne Rolka

 

Ostatnia aktualizacja: