Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Historia Katedry Chemii Środowiska

 

 

Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1 października 1967 roku została powołana Katedra Przyrodniczych Podstaw Urządzeń Rolnych na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych. Kierownikiem Katedry zostaje doc. dr hab. Teofil Mazur.  Pierwszym pracownikiem nowo powstałej Katedry jest mgr inż. Zdzisław Ciećko. Został on przyjęty do pracy 10 czerwca 1967 roku w Studium Geodezji, które następnie przekształcono w Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych. Początkowo Zespół, a następnie Katedra zajmowały pomieszczenia w Katedrze Chemii Rolnej. Samodzielne pomieszczenia Katedra otrzymała dopiero 8 marca 1969 w bloku nr 26, dzisiaj ul. Prawocheńskiego 17. W pażdzierniku 1968 zatrudnio mgr Lidię Krefft, a w kolejnych latach mgr inż. Jacka Rafalskiego, mgr inż. Bogdana Czrnowskiego, Elżbietę Szyłkiewicz, mgr inz. Teresę Kawecką, mgr inż. Józefa Koca, mgr inż. Józefa Tymcio, Bożenę Kozikowską, inż. Zbigniewa Wróbla, Wiesława Tomaszewskiego, Annę Zielińską, mgr inż. Jana Szagałę, Ewę Ruszczyńską,  Jerzego Ciechanowskiego oraz do chwili obecnej pracujących mgr inż.Wierę Sądej, mgr inż. Alojzego Wojtasa, mgr inż. Mirosława Wyszkowskiego, mgr inż. Andrzeja Żołnowskiego, mgr inż. Elżbietę Rolkę, mgr inż. Zbigniewa Mazura, mgr inż. Annę Skorwider-Namiotko, mgr inż. Radosława Szostka oraz mgr inż. Beatę Modrzewską.

 

W roku 1970 w okresie reorganizacji Uczelni Katedrę przekształcono w Zakład wchodzący w skład Instytutu Gleboznawstwa i Melioracji Wodnych.

 

 

1970 rok.

Procownicy Katedry: mgr Bogdan Czarnowski, mgr Zdzisław Ciećko, mgr Józef Koc,
mgr Teresa Kawecka, mgr Anna Zielińska, mgr Lidia Krefft,  Elżbieta Szyłkiewicz, mgr Sonczyk

 

 

1971 rok.

Pracownicy przy doświadczeniach wzonowych z ziemniakami przed szklarnią zakładową

na zdjęciu z lewej strony stoją: mgr inż. Józef Koc, mgr inż. Lidia Krefft, mgr inż. Józef Tymcio, Bożena Kozikowska,
inż. Zbigniew Wróbel,  mgr inż. Teresa Kawecka, mgr inż. Zdzisław Ciećko, mgr inż. Bogdan Czarnowski

 

mgr inż. Zdzisław Ciećko - praca nad doktoratem

 

 

 

1971 rok

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zdzisława Ciećko

 

 

16 czerwca 1972 roku student Wydziału Rolniczego - mgr inż. J. Rycewicz obronił pierwszą pracę magisterską
przygotowaną w Katedrze

 

Po pięciu latach działalności naukowo-dydaktycznej 1 września 1973 roku, Zakład został przeniesiony na Wydział Rolniczy pod nazwą
Zakład  Żywienia Roślin Instytutu Chemizacji Rolnictwa.

 

 

 

1 października 1974 roku Zakład otrzymał nowe przestronne pomieszczenia po Zakładzie Gleboznawstwa w bloku 39 - obecnie Plac Łódzki 4,
które zajmuje do dnia dzisiejszego

 

1974 rok

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Józefa Koca

 

1975 rok.

Pracownicy Zakładu Żywienia Roślin Instytutu Chemizacji Rolnictwa. Zdjęcie zrobione na schodach przed wejściem do budynku. Od lewej stoją mgr inż. Wiera Sądej, mgr inz. Lidia Krefft, Bożena Kozikowska i Józef Denaburski - magistrant, u dołu od lewej Wiesław Tomaszewski i Jerzy Andrzejewski, w środku mgr inż. Zbigniew Wróbel

1975 rok.

Prof. dr hab. inż. Teofil Mazur
rektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
delegatem na Zjazd

 

1975 rok.

Jurek Andrzejewski i mgr inż. Zbigniew Wróbel "zczytują wyniki"
 

Bałcyny - lata 80. Pobieranie prób kukurydzy z doświadczenia wieloletniego, na zdjęciu po lewej stronie dr inż. Józef Koc, po prawej stronie mgr inż. Zbigniew Wróbel

 

1975 r. Pracownicy Zakładu Żywienia Roślin Instytutu Chemizacji Rolnictwa. Zdjęcie zrobione na schodach przed wejściem do kina "STUDENT"
(aktualnie sala im. prof. Kotera) od strony "dziedzińca z Kormoranem".
Od lewej siedzą: dr inż. Józef Koc,  mgr inż. Lidia Krefft, mgr inż. Zbigniew Wróbel, mgr inż. Wiera Sądej,
Jerzy Andrzejewski, Bożena Kozikowska i Wiesław Tomaszewski

 

W 1977 roku przystąpił do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Zdzisław Ciećko

 

  W latach 1968-1975
prof dr hab. inż. Teofil Mazur
pełnił funkcję Prorektora WSR,
a następnie, w latach 1975-1981
Rektora ART w Olsztynie
 

 

luty 1979 rok

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wiery Sądej

 

listopad 1979 rok

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Lidii Krefft

 

kwiecień 1980 rok

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jana Szagały

 

lipiec 1983 rok

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Alojzego Wojtasa

 

grudzień 1983 rok

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Wróbla

 

dr inż. Zbigniew Wróbel i Ela Szyłkiewicz, u dołu po prawej dr inż. Zdzisław Ciećko

 

Praca w laboratorium - pracownia doktorantów

 

 

Uroczystość rozdania dyplomów doktorskich - przemawia JM Rektor prof. dr hab. inż. Teofil Mazur

Uroczystość rozdania dyplomów doktorskich, od lewej doktorancji z Katedry: dr inż. Janusz Chróst, dr inż. Bogusław Rau,
dr inż. Konrad Piskuła i dr inż. Tadeusz Gawlik

 

W latach 1983-1993 obecna Katedra Chemii Środowiska działała  jako samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw i Skutków Nawożenia,
a od roku 1993 jako Katedra o tej samej nazwie.

 

 

 

W latach 1984-1987
prof. dr hab. inż. Zdzisław Ciećko
pełnił funkcję Prodziekana,
a w latach 1987-1990 funkcję
Dziekana Wydziału Rolniczego

 

 

Katedra w przeszłości zorganizowała trzy "Szkoły Letnie Młodych Pracówników Nauki"
21-26 czerwca 1983 "Fizyczne i fizyko-chemiczne właściwości gleb oraz nawożenie"
23-29 czerwca 1985 "Przemiany składników pokarmowych w glebach"
14-18 czerwca 1987 "Zastosowanie metod komputerowych w badaniach gleboznawczych i chemiczno-rolniczych"

1987 rok.

Szkoła Letnia Młodych Pracowników Nauki

 

1 października 1987 zatrudniony został mgr inż. Mirosław Wyszkowski - późniejszy kierownik Katedry Chemii Środowiska

 

1988 rok. Wyjazd na pole doświadczalne do Bałcyn. dr Wiera Sądej, Wiesław Tomaszewski i Jerzy Ciechanowski

 

1988 rok - Bałcyny. Pobieranie prób gleby z doświadczenia wieloletniego, na zdjęciu z prawej ówczesny kierownik RZD Bałcyny
mgr inż. Henryk Gronowicz

 

 

10 czerwca 2008 prof. dr hab. inż. Mirosław Wyszkowski otrzymał nominację profesorską
z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego     Prezydent.pl

 

27 września 2010 prof. dr hab. inż. Wiera Sądej odebrała nominację profesorską
z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego     e-Gazeta Uniwersytecka

 

29 maja 2014 roku przystąpił do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Andrzej C. Żołnowski

 

24 marca 2016 roku Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztrynie nadała stopień doktora habilitowanego
dr inż. Zbigniewowi K. Mazurowi

 

Od 1 stycznia 1997 roku Katedra funkcjonuje pod nazwą Katedra Chemii Środowiska.
Od chwili powstania do 31 grudnia 1998 roku Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Teofil Mazur,
po nim funkcję kierownika przejął prof. dr hab. inż. Zdzisław Ciećko,
a od 1 stycznia 2010 r. kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Mirosław Wyszkowski.

 

 

 

 

Katedra w okresie swojej działalności była organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji naukowych:

„Azot w środowisku przyrodniczym” - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Azotany w ekosystemach rolniczych” Sympozjum naukowe 1996

  • „Azotany w ekosystemach rolniczych” Sympozjum naukowe, Olsztyn 7-8 listopada 1996 r.

  • „Rolnicze i ekologiczne skutki spadku zużycia nawozów mineralnych” Sympozjum naukowe, Olsztyn 20-21 października 1992 r.

  • „Wpływ nawożenia na jakość plonów” Sympozjum naukowe, Olsztyn 24-25 czerwca 1986 r.

  • „Wpływ nawożenia na jakość plonów roślin pastewnych” Międzynarodowe Posiedzenie Naukowo-Koordynacyjne, Olsztyn, marzec 1981 r.

  • „Aktualny stan badań nad rolą i znaczeniem nawozów organicznych w intensywnej gospodarce rolnej” Sympozjum naukowe, Gdańsk 18-19 października 1979 r.

  • „Stan i kierunki badań nad wykorzystaniem gnojowicy do celów nawozowych” Sympozjum naukowe, Olsztyn 15-16 czerwca 1977 r.

  • „Rolnicze zagospodarowanie gnojowicy” Sympozjum naukowe, Olsztyn 15-16 czerwca 1973 r.