Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika     e-Biblioteka UWM                   Kalendarz akademicki 2014-2015               Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Dzisiaj jest

dr hab. inż. Zbigniew Krzysztof Mazur

Katedra Chemii Środowiska
UWM w Olsztynie

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii

Katedra Chemii Środowiska
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Środowiska i Rolnictwa
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 4
 Tel: 0-89 523 35 42
Email:
zbigniew.mazur@uwm.edu.pl

rozprawa habilitacyjna: Mazur Z.K. Wpływ wieloletniego nawożenia na agrochemiczne właściwości gleb
UWM Olsztyn, 2016 r.

rozprawa doktorska: Kształtowanie właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb w różnych systemach wieloletniego nawożenia
UWM Olsztyn, 2005 r. promotor pracy: dr hab. Wiera Sądej, prof. UWM

PUBLIKACJE


 

 1. MAZUR Z., MAZUR T. 2015. Effects of long-term organic and mineral fertilizers applications on soil nitrogen content. Polish Journal of Environmental Studies 24(5): 2073-2078. (JCR)

 2. MAZUR Z., MAZUR T. 2015. Influence of long-term fertilization on phosphorus, potassium, magnesium and sulfur content in soil. Polish Journal of Environmental Studies 24(1): 185-190. (JCR)

 3. MAZUR Z., MAZUR T. 2015. Organic carbon content and its fractions in soils of multi-year fertilization experiments. Polish Journal of Environmental Studies 24(4): 1697-1703. (JCR)

 4. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2015. Heavy metal accumulation in bioindicators of pollution in urban areas of northeastern Poland. Fresenius Environmental Bulletin 24(1a): 216-223. (JCR)

 5. MAZUR Z., SIENKIEWICZ S., MAZUR T. 2015. The influence of multi-year organic and mineral fertilisation on the physicochemical properties of lessive soil. Polish Journal of Soil Science, 48(1): 79-89.

 6. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2015. Effect of compost from by-product of the fishing industry on crop yield and microelement content in maize. Journal of Ecological Engineering 16(4): 168-175.

 7. MAZUR Z., RADZIEMSKA M. 2014. Influence of compost from fish by-products on nutrient supply in radish. Ecol. Chem. Eng. A. 21(2): 231-240. DOI: 10.2428/ecea.2014.21(2)19.

 8. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2014. Wpływ kompostów z produktów ubocznych pochodzących z gospodarki rybackiej na wybrane właściwości gleby. Prz.  Nauk. Inż. Kszt. Środ. 64: 161-169.

 9. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2014. Effect of zeolite and halloysite on accumulation of trace elements in maize (Zea mays l.) in nickel contaminated soil. Fres. Environ. Bull. 23(12)a: 3140-3140.

 10. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., MACZUGA O., MAKUCH A. 2013. Heavy metal concentrations in soil and moss (Pleurozium schreberi) near railroad lines in Olsztyn (Poland). Fresen. Environ. Bull., 22(4): 955-961.

 11. MAZUR Z., MOKRA O. 2013. Heavy Metal Content of Sewage Sludge in the Warmian-Mazurian Province. Ecol. Chem. Eng. A, 20(4-5): 515-523.

 12. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., TOMASZEWSKA Z., ŚWIĄTKOWSKI Ł. 2013. Effect of sodium chloride salinization on the seed germination of selected vegetable plants. Sci. Rev. Eng. Env. Sci., 62: 444-453.

 13. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., JEZNACH J. 2013. Influence of Applying Halloysite and Zeolite to Soil Contaminated with Nickel on the Content of Selected Elements in Maize (Zea mays L.). Chemical Engineering Transactions, 32: 301-306.   DOI:10.3303/CET1332051

 14. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., JEZNACH J. 2012. CO2 content in soil air upon application of composts formed from fish industry by-products. Soil Science Annual, 63(4): 46-49.

 15. MAZUR Z. 2011. Wpływ długotrwałego stosowania obornika i słomy łącznie z nawozami mineralnymi na niektóre właściwości gleby płowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 565: 201-206.

 16. MAZUR Z., MOKRA O. 2011. Wartość próchnicotwórcza i zawartość makroskładników w osadach ściekowych województwa warmińsko-mazurskiego. Inż. Ekol., 27: 131-135.

 17. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., DEPTUŁA D. 2011. Wpływ środków zwalczania śliskości jezdni na zawartość chlorków w glebach wzdłuż ulic Olsztyna. Ochr. Srod. Zas. Nat., 50: 212-217.

 18. MAZUR T., MAZUR Z. 2010. Współczesne problemy zrównoważonego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 873-878.

 19. MAZUR Z. 2009. Effect of farm manure application and NPK fertilization on carbon dioxide concentration in soil air. Ecol. Chem. Eng. A, 16(10): 1345-1350.

 20. MAZUR Z., MAZUR T. 2010. Rozważania o nawozowej degradacji gleb. Zesz. Nauk. Pd.-Wsch. Oddz. Pol. Tow. Inż. Ekol. i Pol. Tow. Gleb. w Rzeszowie 13: 105-106.

 21. MAZUR Z., TOMASZEWSKA Z. 2010. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zawartość azotanów w glebie i w owocach poziomki. Ecol. Chem. Eng. A, 17(6): 637-641.

 22. MAZUR Z.,  TROCHIMIUK J., LIPIŃSKI W., MAZUR T. 2009. Chemical contamination of soil resulting from the storage and disassembly of motor vehicles. Ecol. Chem. Eng. A, 16(5-6): 635-638.

 23. MAZUR T., MAZUR Z.2009. Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i NPK na zawartość przyswajalnego potasu w glebach. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 34: 217-219.

 24. MAZUR Z., 2009. Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i NPK na zawartość przyswajalnego magnezu w glebie. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 34: 214-216.

 25. MAZUR Z., MOKRA O. 2009. Zawartość makroskładników w nawozach naturalnych w Polsce w latach 2003-2005. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 537: 243-248.

 26. MAZUR Z., SIENKIEWICZ S. 2009. Effect of urea applied with composts on concentration of Cu, Zn and Mn in corn fresh matter. J. Elem., 14, 2: 323-330.

 27. MAZUR Z., SIENKIEWICZ S., MAZUR T. 2009. Wpływ stosowania kompostów z osadów ściekowych na plon i zawartość makroskładników w zielonej masie kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 535: 283-290.

 28. MAZUR Z., MAZUR T. 2009. Agrochemiczna ocena kompostów produkowanych na bazie komunalnych osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 535: 277-282.

 29. TOMASZEWSKA Z., MAZUR Z. 2009. Porównanie działania kompostu i obornika na plon i jakość owoców poziomki w gospodarstwie ekologicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 536: 225-231.

 30. JASIEWICZ CZ., ANTONKIEWICZ J., MAZUR Z., MAZUR T., KRAJEWSKI W. 2007. Agrochemical properties of soils fertilized with sewage sludge from sewage treatment plant at Olecko. Ecol. Chem. Eng. A, 14(5-6): 457-463.

 31. MAZUR Z., Sądej W. 2007. Effect pf long-term fertilization on the content of mobile aluminium and active manganese in gray – brown podsolic soil and brown soil. Ecol. Chem. Eng. A, 14(3-4): 343 – 347.

 32. MAZUR T., MAZUR Z., BARAN S., OLESZCZUK P. 2006. Concentrations of polynuclear aromatichydrocarbons (pahs)in gray-brown podsolic soilas dependent on long-term fertilization. Ecol. Chem. Eng. A, 13(9): 947-952.

 33. MAZUR Z., MAZUR T. 2006. Skutki azotowej eutrofizacji gleb. Acta Agrophysica 141: 699-705.

 34. MAZUR Z., TOMASZEWSKA Z. 2006. Porównanie działania dwóch nawozów wieloskładnikowych na plon i zawartość azotanów (V) w owocach pomidora. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 513: 259-263.

 35. MAZUR Z., TOMASZEWSKA Z. 2006. Wpływ nawożenia Polimagiem S i Polifoską 5 na plon i jakość owoców pomidora. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 512: 433-437.

 36. MAZUR Z., MAZUR T. 2006. Znaczenie obornika i słomy w intensywnym nawożeniu mineralnym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 512: 427-432.

 37. MAZUR T., MAZUR Z. 2006. Działanie obornika w zależności od poziomu nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 512: 419-425.

 38. MAZUR Z., MAZUR T. 2005. Zawartość mineralnych form azotu w glebach w zależności od rodzaju stosowanych nawozów. Monografia pt. “Zanieczyszczenia Środowiska Azotem”. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. 173-178.

 39. MAZUR Z., ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S. 2005. Efects of various fertilization systems on water-air relations and some physical propperties of gray-brown podsolic soils. Pol. J. Soil Sci., 38(2): 163-167

 40. MAZUR Z., SĄDEJ W. POLIT A. 2005. Fluktuacja zawartości azotu w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Olecku. Monografia pt. “Zanieczyszczenia Środowiska Azotem”. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku: 293-298.

 41. SĄDEJ W., MAZUR Z.2005. Wpływ różnych systemów nawożenia na kształtowanie się niektórych właściwości fizycznych gleby płowej. Roczniki Glebozn. LVI(1/2): 147-153.

 42. Mazur T., Krzywy E., MAZUR Z., Wojtas A. 2004. Wpływ kompostów otrzymanych na bazie wycierki ziemniaczanej na plon i cechy morfologiczne pszenżyta i rzepaku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 231-237.

 43. MAZUR T., MAZUR Z. 2004. Pobieranie przez plon rośliny i zawartość w glebach miedzi, manganu i cynku w zależności od systemu nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 229-234.

 44. MAZUR T., MAZUR Z. 2004. Znaczenie nawozów zielonych w kształtowaniu żyzności gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 501: 297-303.

 45. Mazur T., MAZUR Z., Baran S., Oleszczuk P. 2004. Influence of long-term, animal slurry, manure and NPK application on polycyclic aromatic hydrocarbon. Ecol. Chem. Eng. A, 11(8): 749 - 754.

 46. MAZUR Z., SĄDEJ W., MAZUR T. 2004. Gospodarka składnikami pokarmowymi gnojowicy w układzie gleba-roślina. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 239-244.

 47. MAZUR Z., Wojtas A., Mazur T. 2004. Zrównoważone nawożenie w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony rozwój, Kraków. 263-266.

 48. MAZUR T., MAZUR Z.2003. Nawożenie zrównoważone w systemach rolnictwa. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN pt. „Inżynierskie, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju”, vol. 17: 49-55

 49. MAZUR T., SĄDEJ W., MAZUR Z. 2003. Nawożenie organiczne w gospodarstwach bezinwentarzowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 287-293

 50. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2003. Ocena wpływu różnych systemów wieloletniego nawożenia na wysokość i jakość plonu kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 391-398

 51. MAZUR T., SĄDEJ W., MAZUR Z., WOJTAS A. 2002. Produkcyjno-ekologiczne skutki nawożenia gnojowicy. Acta Agrophysica, 70: 265-269

 52. MAZUR T., MAZUR Z., WOJTAS A., GRZEŚKOWIAK A., 2001, Wpływ nawozów wieloskładnikowych na wielkość i jakość plonów roślin uprawianych w 4-polowym zmianowaniu. Fol. Univ. Agric. Stetin, Agricultura 89: 113-120

 53. MAZUR T., MAZUR Z., WOJTAS A., MALICKI M., 2001, Nawozowa wartość kompostów otrzymanych z osadów i odpadów tłuszczowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 475: 341-348

 54. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2001. Reakcja jaczmenia jarogo i pszenicy ozimoj wyraszczywajemych na svetłosieroj poczve na mnogoletnee organiczeskoe i mineralnoe udobrenije. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. I, Probliemy wosproizwodstwa poczwiennogo płodorodia (red. Worobiew W.B.): 147-153

 55. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2000. Zawartość dwutlenku węgla w zależności od nawożenia. Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agricultura (84): 435-439

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: