Janusz Filipkowski

Koncepcja nadziei w filozofii św. Tomasza z Akwinu

Wyd. UWM, Olsztyn 2004

Praca poświęcona jest analizie zagadnienia ludzkiej nadziei oraz jego g³ównych filozoficznych rozwi±zañ z perspektywy filozoficznej koncepcji cz³owieka stworzonej przez ¶w. Tomasza z Akwinu i na szerszym tle ca³ej jego filozoficznej koncepcji rzeczywistości. Jest prób± odpowiedzi na pytania, czym jest nadzieja, jakie jest jej znaczenie w ¿yciu cz³owieka, co jest jej przedmiotem fundamentalnym i jakie s± jej podstawy. Zawiera przegl±d najwa¿niejszych filozoficznych koncepcji nadziei, które pojawi³y siê w filozofii wspó³czesnej, ich ocen i propozycj± systematyzacji. 

Feed not found.
Feed not found.