Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08
pt."Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii"

Aktualności

ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informujemy o możliwości podjęcia pracy w Centrum Badań Energii Odnawialnej...


więcej...

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników  bioenergii oraz nowych  technologii konwersji  tej  energii do użytecznej energii...


więcej...

Zadania

Drukuj

ZESPÓŁ PROJEKTOWY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski

Zadanie 1.1.

Zbadanie wydajności rolniczej, sprawności energetycznej i ekonomicznej efektywności produkcji fitomasy na cele energetyczne wybranych taksonów traw typu C-4 i motylkowatych oraz opracowanie technologii jej wytwarzania w konwencjonalnym i zintegrowanym systemie gospodarowania

prof. dr hab. inż. Wojciech Stefan Budzyński

Zadanie 1.2.

Zwiększenie produktywności wieloletnich roślin energetycznych i konwersja ich biomasy do gazu w termogeneratorze

prof. dr hab. inż. Józef Tworkowski

Zadanie 1.3.

Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy powstającej w zeutrofizowanych wodach powierzchniowych

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski

Zadanie 1.4.

Efektywne metody konserwacji biomasy z celowych upraw energetycznych

prof. dr hab. Jan Kazimierz Tywończuk

Zadanie 1.5.

Kondycjonowanie wsadu biomasy do zgazowania w optymalizacja technologii produkcji metanu i wodoru w procesie fermentacyjnym

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski

Zadanie 1.6.

Opracowanie technologii termicznej depolimeryzacji biomasy i odpadów pochodzenia organicznego

dr inż. Dariusz Kardaś

Zadanie 1.7.

Modelowanie parametrów procesu wytwarzania biogazu w bioreaktorze

prof. dr hab. inż. Marek Markowski

Zadanie 1.8.

Dobór parametrów procesu technologicznego wytwarzania 100% estrów

prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka