Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08
pt."Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii"

Aktualności

ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informujemy o możliwości podjęcia pracy w Centrum Badań Energii Odnawialnej...


więcej...

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników  bioenergii oraz nowych  technologii konwersji  tej  energii do użytecznej energii...


więcej...

Tematyka Projektu

Drukuj

Projekt obejmuje szerokie spektrum zadań niezbędnych do opracowania modelowych kompleksów agroenergetycznych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie otrzymywania biogazów i urządzeń do kogeneracyjnego wytwarzania ciepła i prądu w małej i rozproszonej skali.

 

Tematyka projektu jest ściśle związana z krajowymi regulacjami prawnymi Ustawy – Prawo energetyczne oraz problemami strategicznymi określonymi w dokumencie rządowym „Polityka energetyczna Polski do roku 2025”.

 

Projekt ten realizowany jest przez konsorcjum czterech jednostek naukowych:

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo-Rozwojowa w Warszawie,
  • Politechnika Wrocławska.

Projekt pod względem merytorycznym składa się z dwóch zasadniczych grup tematycznych:

  • technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii
  • technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej.

W ramach tych grup realizowanych jest 5 tematów (zawierających 32 zadania), nakierowanych na otrzymywanie biomasy i biogazu z procesów fermentacji, z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów oraz ze zgazowania BiOB a także nakierowanych na przetwarzanie biogazu i biomasy za pomocą ogniw paliwowych i przede wszystkim mikrosiłowni kogeneracyjnych ORC małej mocy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka