Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08
pt."Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii"

Aktualności

ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informujemy o możliwości podjęcia pracy w Centrum Badań Energii Odnawialnej...


więcej...

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników  bioenergii oraz nowych  technologii konwersji  tej  energii do użytecznej energii...


więcej...

Cele Projektu

Drukuj

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników  bioenergii oraz nowych  technologii konwersji  tej  energii do użytecznej energii cieplnej  i  elektrycznej. Stworzy to podstawy dla budowy gniazd energetycznych opartych na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł  energii, zwłaszcza biomasy i przyczyni się do  budowy kompleksów agroenergetycznych, które są efektywną formą realizacji tzw. kogeneracji rozproszonej w małej skali.

 

Zespół projektowy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego realizuje zadania wchodzące w skład Grupy tematycznej 1 - Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych.

 

Planowane w projekcie zadania są zgodne z polityką UWM w zakresie badań i wprowadzania innowacyjności w sferze energetyki odnawialnej.

 

 

Zespoły badawcze UWM skupiają  swoje zainteresowania badawcze w kierunku produkcji i konwersji surowców rolniczych na cele energetyczne, w tym opracowanie nowych agrotechnologii dla celowych upraw energetycznych, konserwacja surowca pod kątem energetycznym oraz optymalizacja biogazowni przy fermentacji wsadu z celowych upraw. UWM utrzymuje palmę pierwszeństwa w hodowli nowych form roślin lignocelulozowych, rejestrując po wielu latach badań pierwsze w kraju oryginalne formy Salix sp, o wydajności około 20 t s.m z ha.

Wyniki planowanych badań będą tworzyły nową jakość względem nowo-powstających instalacji, dotyczą bowiem badań w zakresie jak dotąd nie przebadanego w kraju obszaru wykorzystania surowca roślinnego z produkcji polowej i wodnej na cele produkcji biogazu oraz modelowania procesu konwersji wsadu roślinnego w biogazowni. Komplementarny jest także aspekt badań związany z eksploatacją silników zasilanych bioolejem.

Efekty badań powinny zaowocować przygotowaniem projektów inwestycyjnych i wdrożeniami prototypowej biogazowni rolniczej i organizacji produkcji surowca.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka