dr hab. inż. Marek Aljewicz, prof. UWM

STANOWISKO: Profesor uczelni

DANE KONTAKTOWE:

ul. Oczapowskiego 7/101
10-719 Olsztyn
email: marek.aljewicz@uwm.edu.pl
tel: 89-523-36-91

 

KONSULTACJE:

 

REPREZENTOWANA DYSCYPLINA NAUKOWA: Technologia żywności i żywienia

BIOGRAM

Stopień doktora nauk rolniczych z dyscypliny technologia żywności i żywienia uzyskał w 2013 r., a stopień doktora habilitowanego w 2019 r., oba na Wydziale Nauki o Żywności.  Od 2020 r. zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauki o Żywności. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką: zastosowania hydrokoloidów polisacharydowych do poprawy właściwości funkcjonalnych produktów mleczarskich oraz wpływu dodatków funkcjonalnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na trawienie produktów mleczarskich. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami badawczymi (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ) oraz MBA (UWM w Olsztynie w kooperacji z Uniwersytetem New Brunswick w Kanadzie). Odbył kilka staży i pobytów naukowych w renomowanych ośrodkach m.in. w INRAe Agrocampus Ouest w Rennes (Francja) oraz w Quadram Institute (Wieka Brytania), Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zaangażowany był w realizację 5 projektów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest absolwentem prestiżowego programu stażowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization”, który realizowany był na Uniwersytecie Stanforda (USA). Za swoją pracę naukową i organizacyjną był wielokrotnie uhonorowany licznymi nagrodami oraz stypendiami: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, DrINNO i DrINNO2. Należy do kolegium edytorskiego międzynarodowego czasopisma Applied Science, pełni również funkcję recenzenta w kilku czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 

  

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Wpływ technologii produkcji oraz zastosowanych dodatków funkcjonalnych na strawność oraz biodostępność składników odżywczych
 • Opracowanie konceptu nowych produktów mleczarskich
 • Zastosowanie polisacharydów w przemyśle mleczarskim
 • Zastosowanie alternatywnych źródeł białka w produktach mleczarskich
 • Alternatywne produkty na bazie surowców roślinnych i zwierzęcych
 • Żywność funkcjonalna

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

 • Współczesne trendy w technologii mleczarskiej
 • Współczesne trendy w technologii bioproduktów mleczarskich
 • Technologie informacyjne
 • Innowacje w przemyśle mleczarskim
 • Techniki twórczego myślenia
 • Seminarium dyplomowe

 

LISTA PATENTÓW/ WDROŻEŃ:

Aljewicz, M., Baranowska, M., (13.01.2020),PL. 418827, Polska, Sposób wytwarzania prozdrowotnych mlecznych napojów fermentowanych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Florczuk, A., Dąbrowska, A., Aljewicz, M. (2022): An evaluation of the effect of curdlan and scleroglucan on the functional properties of low-fat processed cheese spreads, LWT - Food Science and Technology, (w druku);https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113564
 2. Aljewicz, M., Nalepa, B., Ciesielski, S. (2022): The influence of different types of ß-glucans on the gut microbiota of rats fed milk gels, Journal of Functional Foods, 89, 104930; https://doi.org/10.1016/j.jff.2021.104930
 3. Krzyżaniak M., Aljewicz M., Bordiean A., Stolarski M.J. (2022): Yellow Mealworm Composition after Convective and Freeze Drying—Preliminary Results. Agriculture. 2022; 12(2):149; https://doi.org/10.3390/agriculture12020149
 4. Aljewicz, M.,  Mulet-Cabero, A.J., Wilde, P.J. (2021):A comparative study of the influence of the content and source of β-glucan on the rheological, microstructural properties and stability of milk gel during acidification,Food Hydrocolloids, 113 106486;  https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.106486
 5. Kiełczewska K., Ambroziak K., Krzykowska D., Aljewicz M. (2021): The effect of high-pressure homogenisation on the size of milk fat globules and MFGM composition in sweet buttermilk and milk, International Dairy Journal, 113, 104898; https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2020.104898
 6. Aljewicz M., Majcher, M., Nalepa, B. (2020): A Comprehensive Study of the Impacts of Oat β-Glucan and Bacterial Curdlan on the Activity of Commercial Starter Culture in Yogurt, Molecules, 25 (22), 411; https://doi.org/10.3390/molecules25225411
 7. Nalepa, B., Ciesielski, S., Aljewicz, M. (2020): The Microbiota of Edam Cheeses Determined by Cultivation and High-Throughput Sequencing of the 16S rRNA Amplicon. Applied Science, 10, 4063; https://doi.org/10.3390/app10124063
 8. Aljewicz, M., Florczuk, A., Dąbrowska, A. (2020): Influence of β-Glucan Structures and Contents on the Functional Properties of Low-Fat Ice Cream During Storage. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 70(3), 233-240; https://doi.org/10.31883/pjfns/120915
 9.  Nalepa, B., Olszewska, M.A., Markiewicz, L.H., Aljewicz, M. (2019): Composition and Significance of Bacterial Microbiota and Volatile Organic Compounds of Swiss-Dutch-Type Cheese as Determined by PCR-DGGE and HS-GC. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 69(3), 267-278; https://doi.org/10.31883/pjfns/109899
 10. Aljewicz, M., Tońska, E., Juśkiewicz, J., Cichosz, G. (2018): The influence of product acidity and β-glucans isolated from various sources on the mineral composition and the mechanical and microstructural properties of the femur in growing Wistar rats, Journal of Functional Foods, 44, 91-200; https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.02.035
 11. Cichosz, G., Aljewicz, M., Mozolewski, W., Bielecka, M. (2018): Controversy over dietary sources of calcium, Polish Journal of Natural Sciences, 33, 2, 247–265; MNiSW: 14.
 12. Aljewicz, M., Polak-Juszczyk, L., Juśkiewicz, J. (2018): The impact of different structure of β-glucans and acidity of milk gel on the bioavailability of mineral compounds in growing rats, Journal of Functional Foods, 49, 214-223; https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.07.063
 13. Aljewicz, M., Cichosz, G. (2017): Influence of probiotic (Lactobacillus acidophilus NCFM, L. paracasei LPC37 and L. rhamnosus HN001) strains on starter cultures and secondary microflora in Swiss- and Dutch-type cheeses, Journal of Food Processing and Preservation, 41, 6, e13253; https://doi.org/10.1111/jfpp.13253
 14. Aljewicz, M., Cichosz, G., Nalepa, B., Bielecka, M. (2016): The effect of milk fat substitution with palm fat on lactic acid bacteria counts in cheese-like products, LWT - Food Science and Technology, 66, 348-354. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.10.042
 15. Aljewicz, M., Cichosz, G. (2015): Protective effects of Lactobacillus cultures in Dutch-type cheese-like products, LWT - Food Science and Technology, 63, 1, 52-56; https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.03.054
 16. Aljewicz, M., Cichosz, G. (2015): The effect of probiotic Lactobacillus rhamnosus HN001 on the in vitro availability of minerals from cheeses and cheese-like products, LWT - Food Science and Technology, 60, 2, 841-847; https://doi.org/10.1016/j.lwt.2014.09.052  
 17. Aljewicz, M., Siemianowska, E., Cichosz, G., Tońska, E. (2014): The effect of probiotics (Lactobacillus rhamnosus HN001, Lactobacillus paracasei LPC-37, and Lactobacillus acidophilus NCFM) on the availability of minerals from Dutch-type cheese, Journal of Dairy Science, 97, 8, 4824-4831; https://doi.org/10.3168/jds.2014-8240 
 18. Aljewicz, M., Cichosz, G., Nalepa, B., Kowalska, M. (2014): Influence of the probiotic Lactobacillus acidophilus NCFMand Lactobacillus rhamnosus HN001on proteolysis patterns of edam cheese, Food Technology and Biotechnology, 52, 4, 439-447; https://doi.org/10.17113/ftb.52.04.14.3659
 19. Cichosz, G., Aljewicz, M., Nalepa, B.: Viability of the Lactobacillus rhamnosus HN001 Probiotic Strain in Swiss- and Dutch-Type Cheese and Cheese-Like Products, Journal of Food Science, 2014,79: 1181-1188; https://doi.org/10.1111/1750-3841.12458
 20. Siemianowska, E., Kosewska, A., Aljewicz, M.A., Skibniewska, K.A., Polak-Juszczak ,L., Jarocki, A., Jędras, M. (2013): Larvae of mealworm (Tenebrio molitor L.) as European novel food, Agricultural Sciences,  4, 6, 287-291; http://dx.doi.org/10.4236/as.2013.46041