Seminarium Doktoranckie - 12 czerwca 2018 r., godz. 10.00, sala posiedzeń RW

Seminarium Doktoranckie - Posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz.10.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, im. prof. T. Dziamy, odbędzie się Posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy,   w tym Seminarium Doktoranckie.

Porządek spotkania przewiduje:

1. Seminarium doktoranckie Pani mgr Marty Lonnie (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska,  opiekun pomocniczy: dr inż. Joanna Kowalkowska), wystąpienie na temat: „Wzory żywienia i stylu życia oraz ich związek  z występowaniem metabolicznych czynników ryzyka chorób dietozależnych u młodych mężczyzn”.

2. Dokonanie oceny przebiegu seminarium i ewentualne poparcie wniosku Doktorantki o otwarcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału  Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

3. Zapoznanie się z opinią promotora, promotora pomocniczego oraz recenzjami rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Agnieszki Anny Barszcz oraz ewentualne udzielenie rekomendacji do przyjęcia przez Radę Wydziału Nauki   o Żywności UWM w Olsztynie tej rozprawy  i dopuszczenie jej do publicznej obrony.

4. Rozpatrzenie prośby Pani mgr inż. Natalii Marat, z  I rokustudiów doktoranckich WNoŻ,o zmianę tematu pracy doktorskiej, opiekuna naukowego pracy oraz Katedry, w której realizowana będzie praca doktorska.

5. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy

 prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska