Pani Aleksandra Purkiewicz - zdobywczyni Nagrody TETRA PAK dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Nagroda TETRA PAK dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 Dnia 18 grudnia,  w warunkach reżimu sanitarnego odbyło się uroczyste rozdanie nagród firmy TETRA PAK, nagród 

od ponad dwudziestu lat przyznawanych najlepszym Absolwentom Wydziału Nauki o Żywności – członków Studenckich Kół Naukowych.

W rozdaniu nagród uczestniczył  przedstawiciel Donatora nagrody, Pan Jacek Świgoń
oraz Dziekan Wydziału Nauki o Żywności,  prof. Małgorzata Darewicz.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu Tetra Pak  przystąpiło trzech Absolwentów Wydziału Nauki o Żywności, Pani Aleksandra Purkiewicz, Pan Bogumił Kochański i Pan Patryk Wiśniewski.

Kapituła Nagrody Tetra Pak obradowała on-line w składzie: Guillaume Latourrette – Managing Director Tetra Pak, Jacek Świgoń – Key Account Director Tetra Pak, Wanda Pietrykowska – Konsultant Tetra Pak, dr hab. Anna S. Tarczyńska, prof. UWM – pełnomocnik Dziekana ds. konkursu, Hanna Abczyńska – Asystentka Dyrektora Generalnego Tetra Pak East Europe, protokolant.

Głównymi kryteriami branymi  pod uwagę przy wyborze Laureata nagrody były nie tylko średnia ocen ze studiów i egzaminów dyplomowych  powyżej 4,5 ale również aktywność naukowa kandydatów, realizacja praktyk, uczestnictwo w stażach naukowych oraz znajomość języka obcego.  Wytypowani, najlepsi absolwenci, w ramach konkursu odbywają rozmowę kwalifikacyjną  w języku angielskim. W tej edycji konkursu rozmowy z kandydatami odbywały się on-line. Ostateczna decyzja zapada w siedzibie firmy.

Decyzją Kapituły lauratką Nagrody Tetra Pak  (wysokość nagrody  5 tys. euro),  została Pani Aleksandra Purkiewicz.  

Pani Aleksandra ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, na specjalności Technologia produktów roślinnych. Absolwentka z całości studiów uzyskała wynik 4,9.  Jest członkiem Koła Naukowego Przetwórstwa Surowców  Roślinnych, przewodniczącą Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM oraz przedstawicielką Wydziału Nauki o Żywności w Radzie Kół Naukowych. Pani Aleksandra jest Autorką kilku publikacji naukowych, aktywną uczestniczka konferencji naukowych. Obecnie rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej UWM. Zajmuje się badaniem żywności dla niemowląt, z naciskiem na mleko kobiece, w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności. W ramach konkursu o Grant Rektora pracuje nad projektem dotyczącym ekstrakcji tymianku właściwego jako alternatywy dla konserwantów w walce z Listeria Monocytogenes w mrożonkach. Pani Aleksandra jest pomysłodawczynią I Dni Świadomości Żywieniowej na UWM.

Pozostali kandydaci, którzy również pomyślnie przeszli poszczególne etapy konkursu, otrzymali nagrody rzeczowe.

Pan Patryk Wiśniewski ukończył studia I i II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, na specjalności Technologia mleczarska. Z całości studiów uzyskał wynik 4,67. W toku studiów aktywnie działał w Studenckim Kole Naukowym Mikrobiologii oraz Studenckim Kole Naukowym Higieny Żywności i Toksykologii którego był Przewodniczącym. Pan Patryk czynnie reprezentował koła na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest współautorem artykułu w prestiżowych czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym Pathogens.  (Enterotoxigenic potential of coagulase-negative staphylococci from ready-to-eat food). Ponadto w dorobku naukowym Pana Patryka Wiśniewskiego można wymienić 10 rozdziałów w monografiach naukowych, 5 referatów wygłoszonych na Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych oraz Dniach Młodych Towaroznawców. Jest jednym z laureatów Studenckiego Grantu Rektora a tym samym wykonawcą w projekcie pt. „Ekstrakty z tymianku właściwego (Thymus vulgaris) jako naturalna alternatywa dla konserwantów w walce z patogenami Listeria monocytogenes w mrożonkach warzywnych”. Za wyniki w nauce i działalność naukową oraz organizacyjną otrzymywał w latach 2017/2018; 2018/2019 i 2019/2020 stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie dla najlepszych studentów. W lutym 2020 roku odbył staż naukowy w Zakładzie Biologicznych Funkcji Żywności – Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie. Laureat tegorocznej nagrody firmy Ecolab.

Pan Bogumił Kochański ukończył studia I na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, na specjalności Technologia mleczarska. i studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na specjalności Technologia żywności. Z całości studiów uzyskał wynik 4,8. W toku studiów aktywnie uczestniczył w pracach Koła Naukowego Technologów Mleczarstwa, pisząc artykuły i prezentując wyniki badań na konferencjach naukowych. Pomagał przy organizacji Ogólnopolskiego Święta Sera, a także prowadził badania dotyczące zawartości laktozy w serach dojrzewających. Praktyki studenckie odbyl w spółdzielniach mleczarskich w Sierpcu i Toruniu.

 Wszystkim wyróżnionym, a szczególnie laureatce konkursu, Pani Aleksandrze Purkiewicz   gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  
w życiu zawodowym i prywatnym.