...

KONKURS DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Rejestracja na kierunek Inżynieria Przetwórstwa Żywności

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Regulamin konkursu

Studiuj na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Studiuj na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności” jest Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, ul. M .Oczapowskiego 7, 10-719 Olsztyn , zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanego dalej Uniwersytetem.

§2

W konkursie mogą brać udział absolwenci Szkół Średnich, którzy zostali zarejestrowani w systemie IRK w roku 2020 na kierunek Inżynieria Przetwórstwa Żywności, zwani dalej Uczestnikami.

§3

Fundatorem nagród jest Organizator.

§4

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Zachęcenie młodzieży Szkół Średnich do studiowania na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności,
 2. Pobudzenie twórczego myślenia i rozwijanie zainteresowań przyszłych studentów,
 3. Zdobycie zawodu inżyniera przetwórstwa żywności,
 4. Szansa na twórczą pracę w zakładach przemysłu spożywczego.

§5

Zasady konkursu

Konkurs składa się z czterech etapów:

 • etap I – rejestracja kandydata na kierunek Inżynieria Przetwórstwa Żywności, Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
 • etap II – przesłanie pracy konkursowej w postaci uzasadnienia chęci studiowania na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności. Zeskanowaną Pracę opatrzoną własnoręcznym podpisem należy przesłać na adres: kiap@uwm.edu.pl z tematem wiadomości „Konkurs IPŻ” do dnia 15 lipca 2020 roku.
 • etap III – potwierdzenie chęci studiowania na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności
  do dnia 20 lipca 2020 r.
 • etap IV – podjęcie studiów na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności.

Komisja konkursowa przeprowadzi ocenę nadesłanych prac i dokona wyboru 20 najlepszych prac uczestników konkursu przyjętych na kierunek Inżynieria Przetwórstwa Żywności.

Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.

 

§6

Terminarz konkursu

 1. Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 15 lipca 2020 r.
 2. Lista nagrodzonych prac w konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu: uwm.edu.pl/kiap w dniu 29 lipca 2020 r.
 3. Terminy konkursu w wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie.

§7

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie:

 1. dr hab. Inż. Jan Limanowski, prof. UWM – przewodniczący,
 1. dr inż. Elżbieta Haponiuk – członek,
 1. dr inż. Grzegorz Probola – członek.

Biuro Konkursu znajduje się w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej, UWM w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 7 (sekretariat Katedry, pokój 18, tel. 89 523 44 31).

Komisja konkursowa szczegółowo dokumentuje swoje prace, a w szczególności sporządza:

 • protokoły ze swoich posiedzeń,
 • listę uczestników Konkursu,
 • listę laureatów Konkursu.

§8

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • akceptacja postanowień Regulaminu Konkursu,
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przesłanie ww. dokumentów do Biura Konkursu wraz z pracą konkursową.

§9

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Komisja konkursowa bierze pod uwagę w szczególności oryginalność pracy.
 2. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 §10

 1. 20 Laureatów Konkursu otrzymuje, równorzędne nagrody w wysokości 1500zł,
 2. Nagrody będą wypłacane w pięciu ratach miesięcznych po 300zł przelewem na konto podane przez Laureata
  w ostatnim dniu miesiąca od października 2020 roku do lutego 2021 roku,
 3. Nagroda będzie wypłacana wyłącznie osobom, które w dniu wypłaty będą studentami kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 4. W przypadku, jeśli pula nagród nie zostanie wykorzystana w lipcu 2020 roku, decyzją Organizatora może zostać przeniesiona na wrzesień 2020 roku,
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) od kwoty nagrody odlicza się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

§11

Prawa autorskie

Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym praca konkursowa, nie podlegają zwrotowi. Z chwilą nadesłania materiałów Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo własności pracy konkursowej, a w przypadku otrzymania nagrody także prawa autorskie i majątkowe.

 §12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Biurze konkursu, a także na stronie internetowej konkursu: uwm.edu.pl/kiap/konkurs
 2. Wszelkie informacje dotyczące organizacji, przebiegu oraz wyników Konkursu zamieszcza się na stronie internetowej konkursu,
 3. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie konkursu decyzje podejmuje Komisja konkursowa,
 4. W sprawach dotyczących Konkursu informacji udziela: dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. UWM (limanowski@uwm.edu.pl; tel.: +48 895233578).

Filmy