Strona domowa
Kadra
Program studiów
Plany zjazdów
Warunki przyjęcia
Zaliczenia
Kontakt
Ankieta 2014
Sylabusy
Efekty kształcenia
Regulamin studiów
 
 
Zaloguj się
Login:
Hasło:
Submit
 
 
 

Warunki przyjęcia

O uczestnictwo mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie nauczycielskie lub pedagogiczne. W przypadku ukończenia innych studiów, należy przedstawić świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego lub nauczycielskiego potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Podanie o przyjęcie na Studia należy kierować do Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Pani dr Katarzyny Głowackiej.

  Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
 • dyplom (lub jego odpis) ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • 2 zdjęcia oraz kwestionariusz danych osobowych
O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejnoœć zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń na kolejną edycję upływa w dniu 30 paŸdziernika. Całkowita opłata za uczestnictwo w Studiach Podyplomowych wynosi 4 050 zł (cztery tysišce pięćdziesišt złotych).
 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE BIOLOGII W GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

 1. Studenci zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach i uzyskać zaliczenia z przedmiotów opisanych programem studium i 66 punktów ECTS oraz złożyć pracę końcową.

 2. W ramach studiów podyplomowych studenci będą uczestniczyć w seminariach (10 godzin dydaktycznych; realizowanych w trzech podgrupach) podczas, których będą omawiać zagadnienia związane z ich pracą końcową.

 3. Praca końcowa, oceniona przez prowadzącego seminarium (Załącznik 1 – Formularz oceny pracy końcowej), powinna być złożona, również w wersji elektronicznej (płyta CD), w biurze studium nie póŸniej niż 2 tygodnie po zakończeniu zajęć wraz z oœwiadczeniem autora pracy (Załącznik 2).

 4. Wynik studium (wynik na świadectwie) będą stanowiły:
  • wyniki z egzaminów z przedmiotów kierunkowych powyżej 65%:
   • Biologia ogólna
   • Biologia komórki
   • Anatomia funkcjonalna człowieka
   • Fizjologia człowieka
   • Systematyka roślin
   • Systematyka zwierząt
   • Dydaktyka biologii
   • Genetyka
   • Ekologia i ochrona środowiska
  • ocena pracy końcowej powyżej 35%.
 5. 5. Wynik końcowy wystawiany będzie zgodnie z zasadą wystawiania ocen przedstawioną w §5 punkt 10 Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012:
  1. do 3,5 - dostateczny
  2. od 3,51 do 4,50 - dobry
  3. 4,51 - bardzo dobry
 6. Załącznik 1

  Załącznik 2


 

 
eBiolog | KatedraFiBR | Biologia | Przewodnik
JAneta