Zasady recenzowania

  1. Po wstępnej weryfikacji manuskryptu przez Redaktora tematycznego Redakcja wysyła manuskrypt do dwóch recenzentów , którzy są specjalistami w danej dziedzinie badań. Redakcja zachęca do wysyłania propozycji trzech potencjalnych recenzentów wraz z danymi adresowymi (e-mail). Edytor nie jest zobowiązana do podjęcia propozycji autora.
  2. Konflikt interesów między autorem i recenzentem jest nie do przyjęcia. Konflikt interesów występuje, jeśli mają miejsce osobiste lub zawodowe powiązania pomiędzy autora (ami) i recenzent (ami)
  3. Autor (autorzy) nie zna tożsamości recenzenta . Recenzent nie zna tożsamości autora.
  4. Recenzent może zaproponować akceptację , zmianę lub odrzucenie manuskryptu. W przypadku zmiany, odpowiadający Autor zobowiązany jest przesłać do redakcji poprawioną wersję rękopisu i odpowiedzi na komentarze recenzenta.
  5. Na podstawie uwag do rękopisu i ustosunkowania się Autora do recenzji, Redaktor podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia, zmiany lub odrzuceniu manuskryptu.