Strona główna

Polish Journal of Natural Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym jako kwartalnik  przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Publikowane są artykuły z zakresu biologii, biotechnologii, rolnictwa, rybactwa, chowu i hodowli zwierząt, medycyny weterynaryjnej, nauk o Ziemi i środowisku, nauk o żywności i żywieniu oraz przyrodniczych aspektów turystyki i rekreacji.


Publikowane są trzy rodzaje artykułów: a) oryginalne prace twórcze; b) doniesienia naukowe; c) prace przeglądowe.

 Autor przesyła do redakcji tekst pracy w języku angielskim poprzez platformę wydawniczą czasopism

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pjns/about/submissions .

Autorzy nie płacą za opublikowanie artykułu.

PL ISSN 1643-9953

Index Copernicus ICV 2020 = 106.80

40 punktów na liście MNiSW grudzień 2021 (pozycja 25614)

20 punktów na liście MNiSW2019 (pozycja 25660)  i MNiSW2021 (pozycja 25628)

Czasopismo zostało przypisane do następujących dyscyplin naukowych:

inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki farmaceutyczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki biologiczne

 

Komitet Redakcyjny

Dorota Fopp-Bayat (Redaktor Naczelna)

Małgorzata Jankun-Woźnicka (Z-ca Redaktor Naczelnej)

Dorota Bugnacka (Sekretarz Redakcji)

 

Redaktorzy działowi:

 

Gyan Chandra (Indie) - redaktor współpracujący - Rolnictwo

Grażyna Furgała-Selezniow – Człowiek i środowisko

Iwona Gołaś – Ochrona środowiska

Jolanta Grochowska – Inżynieria środowiska

Katarzyna Majewska – Nauki o Żywności

Vaclav Matoušek (Czechy) – redaktor współpracujący - Hodowla i użytkowanie zwierząt

Katarzyna Mierzejewska – Rybactwo

Juraj Mlynek (Słowacja) – redaktor współpracujący - Hodowla i użytkowanie zwierząt

Mihaela Niculae (Rumunia) – redaktor współpracujący -  Weterynaria

Janusz Strychalski - Hodowla i użytkowanie zwierząt

Józef Szarek – Weterynaria

Mirosław Wyszkowski – Rolnictwo

Anna Źróbek-Sokolnik – Biologia i Leśnictwo

 

Komitet Naukowy

 • Iwona Batyk University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • Wojciech Bielecki Warsaw University of Life Sciences SGGW, Warsaw, Poland
 • Zsombor Boromisza Corvinus University of Budapest, Department of Landscape Protection and Reclamation, Hungary
 • Zoltán Bujdosó Károly Róbert College, Institute of Tourism, Regional Development and Foreign Languages, Hungary
 • Lorant D. David Eszterházy Károly University, Department of Tourism, Hungary
 • Jan Glogowski Polska Akademia Nauk, Poland
 • Vladimír Hanzal Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • Antti Matti Honkanen Centre for Tourism Studies, University of Eastern Finland, Savonlinna, Finland
 • Vilmos Józsa Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation Szarvas, Hungary
 • M. Zargham Khan University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan
 • Paulius Matusevičius Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
 • Alicja Mortensen Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
 • Trpe Ristoski University “St. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia
 • Anna Rogiewicz Department of Animal Science, University of Manitoba, Canada
 • Leonardo Della Salda University of Teramo, Italy
 • Lina Sarunaite Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry, Kėdainiai, Lithuania
 • Krystyna A. Skibniewska University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • Brygida Ślaska University of  Life Sciences in Lublin, Poland
 •  Anja Tuohino Centre for Tourism Studies, University of Eastern Finland, Savonlinna, Finland
 • Krzysztof Wąsowicz University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • Joanna Wojtacka University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Adres redakcji

Katedra Ichtiologii i Akwakultury
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5
tel. +48 89 523 47 72

e-mail: foppik@uwm.edu.pl