Zasady przygotowywania prac do druku

Na łamach Polish Journal of Natural Sciences zamieszczane są oryginalne prace naukowe, doniesienia naukowe i prace przeglądowe w języku angielskim. Każda praca jest recenzowana przez dwóch specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów, także z zagranicy. Prace proponowane do druku nie mogą być wcześniej publikowane.

Autor przesyła do redakcji tekst pracy w języku angielskim poprzez platformę wydawniczą czasopism https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pjns/about/submissions . Cała praca powinna znajdować się w jednym pliku (tabele i rysunki na końcu dokumentu).

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie. Autor odpowiada za poprawność tekstu angielskiego. Przed rozdziałem References proszę umieścić imię i nzawisko tłumacza. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji poprawioną wersję pracy wraz z odpowiedzią, w której ustosunkowuje się do uwag recenzenta i redaktora.

Tekst pracy

Strona tytułowa powinna zawierać:
tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje; następnie dokładny adres autora korespondencyjnego wraz z adresem e-mail, pięć słów kluczowych.

Następna strona powinna zawierać abstract nie dłuższy niż 150 słów.

Wstęp (introduction) – wprowadzenie do zagadnienia zakończone jasno sformułowanym celem badań. Material i metoda – opis obiektu badań, warunków eksperymentu I zastosowanych metod badawczych. Wyniki – jasne, zwięzłe zaprezentowanie otrzymanych rezultatów potwierdzony analizą statystyczną. Dyskusja – porównanie uzyskanych wyników z wynikami innych autorów, ocena i wnioski. Wyniki i dyskusja mogą być połączone. Cytowania prac literaturowych w tekście – przykład: (Wojtczak and Grala 1999, Berk et al. 2011, Dz.U. 2013 poz. 1232

Spis literatury (references) – alfabetyczne zestawienie cytowanych prac.

Przykłady:

Dz.U. 2013 poz. 1232. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Dz.U. 2014 poz. 1408. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślinnych. PWN, Warszawa.

Skrzypczak A., Doleciński A., Szymański M. 2014. Analiza uwarunkowań rozwoju rekreacji wędkarskiej w ramach zrównoważonej gospodarki rybackiej na przykładzie okręgu PZW w Słupsku. [In]: Problemy turystyki i rekreacji wodnej. Eds. A. Hakuć-Błażowska, G. Furgała-Selezniow, A. Skrzypczak. UWM, Olsztyn: 245-260.

Wanic M., Michalska M., Treder K. 2006. Spring barley overground biomass increase dynamics depending on sowing method and position in crops rotation system. Pol. J. Natur. Sc., 20(1): 67–79.

Tabele i rysunki powinny być umieszczone na końcu pracy. Po zaakceptowaniu pracy do druku Wydawnictwo zwróci się z prośbą o przesłanie oryginalnych rysunków lub tabel (zapisanych w formacie, w którym były tworzone). Formuły matematyczne powinny być tworzone przy pomocy Microsoft Equation lub innego specjalistycznego oprogramowania.