Zasady przygotowywania prac do druku

Na łamach Polish Journal of Natural Sciences zamieszczane są oryginalne prace naukowe, doniesienia naukowe i prace przeglądowe w języku angielskim. Każda praca jest recenzowana przez dwóch specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów, także z zagranicy. Prace proponowane do druku nie mogą być wcześniej publikowane.

Autor przesyła do redakcji tekst pracy w języku angielskim w formie elektronicznej na adres mawoz@uwm.edu.pl. Cała praca powinna znajdować się w jednym pliku (tabele i rysunki na końcu dokumentu).

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie. Autor odpowiada za poprawność tekstu angielskiego. Przed rozdziałem References proszę umieścić imię i nzawisko tłumacza. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji poprawioną wersję pracy wraz z odpowiedzią, w której ustosunkowuje się do uwag recenzenta i redaktora.

Tekst pracy

Strona tytułowa powinna zawierać:
tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje; następnie dokładny adres autora korespondencyjnego wraz z adresem e-mail, pięć słów kluczowych.

Następna strona powinna zawierać abstract nie dłuższy niż 150 słów.

Wstęp (introduction) – wprowadzenie do zagadnienia zakończone jasno sformułowanym celem badań. Material i metoda – opis obiektu badań, warunków eksperymentu I zastosowanych metod badawczych. Wyniki – jasne, zwięzłe zaprezentowanie otrzymanych rezultatów potwierdzony analizą statystyczną. Dyskusja – porównanie uzyskanych wyników z wynikami innych autorów, ocena i wnioski. Wyniki i dyskusja mogą być połączone. Cytowania prac literaturowych w tekście – przykład: (Wojtczak and Grala 1999, Berk et al. 2011, Dz.U. 2013 poz. 1232

Spis literatury (references) – alfabetyczne zestawienie cytowanych prac.

Przykłady:

Dz.U. 2013 poz. 1232. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Dz.U. 2014 poz. 1408. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślinnych. PWN, Warszawa.

Skrzypczak A., Doleciński A., Szymański M. 2014. Analiza uwarunkowań rozwoju rekreacji wędkarskiej w ramach zrównoważonej gospodarki rybackiej na przykładzie okręgu PZW w Słupsku. [In]: Problemy turystyki i rekreacji wodnej. Eds. A. Hakuć-Błażowska, G. Furgała-Selezniow, A. Skrzypczak. UWM, Olsztyn: 245-260.

Wanic M., Michalska M., Treder K. 2006. Spring barley overground biomass increase dynamics depending on sowing method and position in crops rotation system. Pol. J. Natur. Sc., 20(1): 67–79.

Tabele i rysunki powinny być umieszczone na końcu pracy. Po zaakceptowaniu pracy do druku Wydawnictwo zwróci się z prośbą o przesłanie oryginalnych rysunków lub tabel (zapisanych w formacie, w którym były tworzone). Formuły matematyczne powinny być tworzone przy pomocy Microsoft Equation lub innego specjalistycznego oprogramowania.

Prawa autorskie

Redakcja wprowadziła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship” (patrz tutaj). Autorzy powinni podpisać Oświadczenie (do pobrania tutaj),  zeskanować i przesłać na adres Redakcji mawoz@uwm.edu.pl (lub do redaktora tematycznego) wraz z plikiem pracy.

Szczotki

Autor korespondencyjny otrzyma tzw. szczotki z prośbą o sprawdzenie, naniesienie drobnych poprawek i jak najszybsze odesłanie do Wydawnictwa.