Filia UWM w Ełku poszerza ofertę kształcenia o rozwiązania sfery VR/AR

W Filii UWM w Ełku zintensyfikowano przygotowania
do uruchomienia "Pracowni e-learningowej", wyposażonej w sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowanie zakupione z projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", nr POWR.03.05.00-00-Z201/18, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dalszej perspektywie zasoby pracowni będą rozbudowywane. W trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego, 2022/2023 planowane jest przecięcie wstęgi. Jednocześnie, platforma kształcenia zdalnego LMS ILIAS Filii UWM w Ełku zostanie zaktualizowana do wersji 7.10, natomiast platforma wideokonferencyjna BigBlueButton - do wersji 2.4. Od października 2022 będą prowadzone w pracowni m.in. szkolenia oraz warsztaty dot. praktycznego wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości/ poszerzonej rzeczywistości (Virtual Reality - VR/ Augmented Reality - AR), z użyciem gogli Oculus Quest 2, Hololens 2, HTC Vive. Z pracowni e-learningowej będą mogli korzystać nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy i współpracownicy UWM oraz osoby upoważnione przez Dyrektora Filii UWM w Ełku. Planuje się prowadzenie szkoleń w języku angielskim dla uczestników zagranicznych, z Ukrainy oraz innych krajów objętych programem NATO Defence Education Enhancement Programme - wspierania transformacji systemów szkolnictwa wojskowego krajów partnerskich Sojuszu.