Studia Podyplomowe
Studia Podyplomowe „Żywienie człowieka i dietetyka”


Bieżące bliższe informacje na temat studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.zywieniepodyplomie.republika.pl


Edycja 2008 - 2009
 CEL EDUKACYJNY

Studia podyplomowe „Żywienie człowieka i dietetyka” są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych (ze stopniem inżyniera, licencjata lub magistra). Preferowane będą osoby po kierunkach związanych z żywnością i żywieniem, towaroznawstwem, przemysłem spożywczym, medycyną, naukami biologicznymi i innymi związanymi ze zdrowiem człowieka. Kierowane są głównie do nauczycieli wszystkich rodzajów szkół, pracowników stacji sanitarnych, pracowników służby zdrowia.PROGRAM:

Program kształcenia przewiduje przedstawienie najnowszej wiedzy związanej z żywieniem człowieka i dietetyką. W ramach studiów zostaną poruszone następujące zagadnienia: podstawy żywienia człowieka, fizjologia żywienia,  żywienie człowieka, żywienie zbiorowe, profilaktyka i edukacja żywieniowa, dietetyka, podstawy technologii gastronomicznej, historyczne, kulturowe i technologiczne aspekty produkcji potraw, zagrożenia higieniczno-toksykologiczne w żywieniu, nadzór higieniczno-sanitarny w żywieniu zbiorowym, mikrobiologiczne aspekty higieny żywności, postępy w przemyśle spożywczym, metodyka nauczania przedmiotów zawodowych i metody informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu.

 

Absolwent studiów będzie specjalistą z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, zdolnym do planowania żywienia i nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego oferującymi posiłki dla ludzi zdrowych i chorych, udzielania samodzielnych porad dietetycznych i prowadzenia profilaktyki żywieniowej. Nauczyciele zdobędą merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.


__________________________________________________________________________

KOSZT:

Koszt studiów wynosi 5400zł bez noclegów i wyżywienia (1800zł/semestr z możliwością rozłożenia opłaty w każdym semestrze na 3 raty po 600zł, płatnych do 1-go każdego miesiąca)
+ opłata za dyplom 30zł (płatna w trzecim semestrze).

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

PKO BP O/Centrum w Olsztynie

88 1020 3541 0000 5002 0014 4097

Koniecznie z dopiskiem! „subkonto 0705-0401”
PRZEZNACZENIE:

Studia podyplomowe „Żywienie człowieka i dietetyka” są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych (ze stopniem inżyniera, magistra lub licencjata). Preferowane będą osoby po kierunkach związanych z żywnością i żywieniem, towaroznawstwem, przemysłem spożywczym, medycyną, naukami biologicznymi i innymi związanymi ze zdrowiem człowieka. Kierowane są głównie do nauczycieli wszystkich rodzajów szkół, pracowników stacji sanitarnych, pracowników służby zdrowia.


REKRUTACJA:

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia:
- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
- Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe;
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- Kserokopia dowodu osobistego;
- 1 fotografia;
- Oświadczenie o zobowiązaniu płatniczym i braku roszczeń finansowych;
- Kserokopia dowodu wpłaty za 1 semestr studiów.

Dokumenty prosimy przesłać na adres:
Katedra Żywienia Człowieka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-718 Olsztyn, Ul. Słoneczna 44A
„Studia Podyplomowe”

Dokumenty prosimy przesłać na adres:

Katedra Żywienia Człowieka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

10-718 Olsztyn, Ul. Słoneczna 44A

„Studia Podyplomowe”


 
Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

www.uwm.edu.pl/zywienie/fck_files/Podanie o przyjęcie SP ZCziD(1).pdf
    Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe;
www.uwm.edu.pl/zywienie/fck_files/kwestionariusz osobowy SP ZCziD(1).pdf
 
Studia dysponują ograniczoną liczbą miejsc.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Ostateczny termin nadsyłania dokumentów: 15 października 2008 roku!!!
DODATKOWE INFORMACJE:

  W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

     Kierownik studiów: prof. dr hab. Lidia Wądołowska – tel. (0-89) 523 43 53
     Sekretarz studiów: dr inż. Małgorzata Anna Słowińska – tel. (0-89) 523 36 73,
                                        kom. 502 772 986; e-mail: snake@uwm.edu.pl

Bliższe informacje na temat studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.zywieniepodyplomie.republika.pl