Informacje o postępowaniu nr 548/2019/PN/DZP

Opracowanie 3 projektów graficznych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, korekta tekstu, skład, przygotowanie do druku oraz wydruk broszur informacyjno-promocyjnych o ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021
Numer postępowania:548/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:31-12-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: