Wielki Kanclerz Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

W dniu 15 października 2016 roku ks. abp dr Józef Górzyński, poprzez akt kanonicznego objęcia Archidiecezji Warmińskiej, stał się także nowym Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Społeczność Wydziału z radością wita nowego Kanclerza, jednocześnie z wdzięcznością żegnamy dotychczasowego - ks. abp. dr. Wojciecha Ziembę.

Zgodnie z "Regulaminem Wydziału Teologii w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim" do obowiązków Wielkiego Kanclerz należy:

1) troska o istnienie, rozwój i tożsamość katolicką Wydziału Teologii;

2) czuwanie, aby była wykładana nauka katolicka z zachowaniem należnej wolności w działalności naukowo-dydaktycznej;

3) nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu oraz obowiązujących Wydział Teologii norm prawa kanonicznego;

4) zatwierdzanie kandydatów na dziekana Wydziału Teologii, przedstawianych przez przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej;

5) przyjmowanie od wybranego dziekana wyznania wiary i skierowanie do Stolicy Apostolskiej prośby o jego zatwierdzenie;

6) udzielanie na wniosek dziekana Wydziału Teologii misji kanonicznej nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia w zakresie dyscyplin odnoszących się do wiary i obyczajów (missio canonica) oraz udzielanie innym nauczycielom zezwolenia na prowadzenie zajęć (venia docendi); w razie konieczności cofanie misji kanonicznej lub zezwolenia na prowadzenie zajęć na Wydziale Teologii; nauczyciel akademicki, któremu cofnięto misję kanoniczną lub zgodę nie może nauczać na Wydziale Teologii;

7) przedkładanie Kongregacji Wychowania Katolickiego wniosków o nihil obstat dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, którzy będą zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;

8) popieranie współpracy Wydziału Teologii z Kościołem powszechnym i lokalnym;

9) informowanie Kongregacji Wychowania Katolickiego o poważniejszych sprawach Wydziału Teologii i przesyłanie jej okresowych sprawozdań o naukowym, moralnym i ekonomicznym stanie Wydziału Teologii;

10) zatwierdzanie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa w Wydziale Teologii i występowanie do Stolicy Apostolskiej o nihil obstat dla tej osoby;

11) przedkładanie Kongregacji Wychowania Katolickiego zmian wprowadzanych do regulaminu Wydziału Teologii w celu ich zatwierdzenia.