II FORUM STUDENCKIE

II  FORUM  STUDENCKIE
 WARMIA  I  MAZURY  MIEJSCEM  DIALOGU RELIGIJNEGO  I  KULTUROWEGO

Wtorek, 10 kwietnia 2018
Aula nr 2 Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. St. Hozjusza 15

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (1918)

775. rocznica powstania Diecezji Warmińskiej (1243)

Organizatorzy:

- Koło Naukowe Teologów-Ekumenistów UWM
- Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej UWM

8.45. Uroczyste rozpoczęcie II Forum Studenckiego, powitania (Dziekan Wydziału Teologii UWM; Opiekun Koła Naukowego Teologów-Ekumenistów)

Panel I - Region, Kultura, Ojczyzna
9.00. mgr Anna Pędrak (KUL), „Polska jest matką szczególną.” Jan Paweł II wobec patriotyzmu i polskości.
9.15. Piotr Kuciński (UWM), Dzieje sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce świadectwem dialogu międzykulturowego na Warmii.
9.30. Damian Skłodowski (UKSW), Dialog z "Innym" jako realizacja ekumenizmu praktycznego w myśli Jeana Vaniera.
9.45. mgr Andrzej Dzikowski (UWM), Weterynaria taumaturgiczna dawnych Mazurów, czyli zabobonne praktyki magiczno-lecznicze.
10.00. Piotr Olszewski (UWM), Rola Wspólnoty Świętej Rodziny w szerzeniu katolickiej nauki o rodzinie w społecznościach lokalnych.
10.15. Dyskusja, przerwa kawowa (do 10.35)

Panel II - Refleksje teologiczne
10.35 mgr Bruno Sadok (KUL), Imiona nadawane Absolutu intuicją prowadzącą ku Imieniu Objawionemu.
10.50. Karol Gawryś (UWM), Czy proces pentekostalizacji jest rzeczywiście poważnym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce?
11.05. Rafał Rozumowicz (UWM), Ile jest dróg do Prawdy? Tomáša Halíka refleksja nad religią i wiarą.
11.20. mgr lic. Krzysztof Szlanta (KUL), „Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). O pobożności maryjnej w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI.
11.35. Szymon Wawrzyńczak (UWM), Odpowiedzialność jednostki i wspólnoty za wypełnianie kapłańskiej misji Kościoła w świetle nauczania papieży Benedykta XVI i Franciszka.
11.50. Dyskusja, przerwa kawowa (do 12.10)

Panel III - Refleksje kanoniczno-liturgiczne
12.10. ks. mgr lic. Mariusz Szypa (KUL), „Divine Worship: The Missal” i próba pojednania liturgicznego.
12.25. Maciej Ćwikliński (UWM), Misja przepowiadania Słowa Bożego w Kościele Katolickim i Ewangelicko Augsburskim.
12.40. mgr lic. Joanna Łastowska (KUL), Pobożność Ludu Bożego. Szanse i zagrożenia współczesności.
12.55. Michał Wawrzyńczak (UAM), Karnoprawne ujęcie tajemnicy spowiedzi. Art. 178 § 2 KPK jako rezultat dialogu pomiędzy ustawodawcą a związkami wyznaniowymi w Polsce.
13.10. lic. Mateusz Kaczmarczyk (UWM), Niepełnosprawność jako przeszkoda w zawarciu ważnego sakramentu małżeństwa.
13.25. Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.