studia doktoranckie WKSiR

Idź do spisu treści

Menu główne:


STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
PROWADZONE SĄ W DYSCYPLINACH:

AGRONOMIA

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA      Studenci III stopnia kształcenia realizują badania naukowe oraz program studiów doktoranckich w 14 Katedrach Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz wybranych Katedrach Wydziału Nauk o Środowisku.


   KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH
   Prof. dr hab. inż. Barbara Adomas
   89 523 43 15
   badomas@uwm.edu.pl
DZIAŁANOŚĆ BADAWCZA DOKTORANTÓW

   Doktoranci prowadzą eksperymenty w 41 laboratoriach obu wydziałów najnowszymi technikami badawczymi w następujących obszarach badawczych:
 •     Poszukiwanie nowych rozwiązań agrotechnicznych w uprawie roślin rolniczych, ogrodniczych, energetycznych i zielarskich w systemach ekologicznym i integrowanym z zastosowaniem automatycznego systemu pomiaru produktywności fotosyntezy roślin oraz nowatorskich metodyk doświadczanych.


 •    Hodowla nowych odmian roślin zbożowych, roślin energetycznych i ogrodniczych z zastosowaniem tradycyjnych metod hodowlanych i technik in vitro.


 •    Analiza przekształceń krajobrazu kulturowego wybranych rejonów Polski północno–wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych założeń pałacowo-parkowych.


 •    Analiza genetyczna materiału roślinnego i mikrobiologicznego technikami molekularnymi (PCR - diagnostyka patogenów roślin, sekwencjonowanie wybranych regionów DNA – ITS, genów odpowiedzialnych za wirulencję patogenów, analiza ich ekspresji, podstawy konstrukcji mapy genetycznej, identyfikacja loci podstawowych cech plonotwórczych biomasy Salix spp. oraz odporności na rdzę).


 •    Ocena sprawności energetycznej i ekonomicznej efektywności produkcji fitomasy oraz opracowanie technologii jej wykorzystania w konwencjonalnym i integrowanym systemie gospodarowania.


 •    Ocena toksykologiczna i ekotoksykologiczna oddziaływania środków ochrony roślin, leków, metali ciężkich, oleju opałowego na rośliny oraz mikroorganizmy, aktywność enzymatyczną gleby i roślin przy użyciu metod biologicznych (biotestów) i chemicznych (spektrometrów absorbcji atomowej).


 •    Ocena preferencji żerowania mszyc na roślinach uprawnych techniką EPG.


 •    Prognozowanie plonowania wybranych roślin rolniczych w zależności o wybranych scenariuszy zmian klimatu w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe.


 •    Analiza ekstremalnych zjawisk hydrologicznych w zlewniach rzek Przymorza Wschodniego.


 •    Oczyszczanie ścieków zawierających środki do odladzania nawierzchni lotniskowych na filtrach z wypełnieniem z popiołów powstających ze spalania osadów ściekowych.


 •    Opracowanie przyrodniczych metod utylizacji odpadów pochodzenia organicznego z zastosowaniem technik chromatografii cieczowej i gazowej.


 •    Analiza mechanizmu powstawania wodoru w układzie zamkniętym z wykorzystaniem mikro-glonów Platymonas subcordiformis.


 •    Analiza tlenowych i beztlenowych procesów biodegradacji biomasy organicznej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego